Fordon och verkstad

Du som driver eller vill starta en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot måste se till att olja, kemikalier och tungmetaller från verksamheten tas om hand med en oljeavskiljare.

Olja, bensin, tungmetaller, kemikalier och andra oljeprodukter som läcker ut från bilar kan skada både miljön och stadens dagvattensystem.

Därför måste du som driver en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot se till ha en oljeavskiljare som samlar upp tvätt-, spill- eller avloppsvatten, så att det kan tas om hand och renas. Du måste också se till att kemikalier förvaras säkert och att avfallet från din verksamhet tas om hand på plats.

Om du ska starta en verkstad i en ny lokal som tidigare använts till annat, eller ändra den verkstadsbyggnad du har idag, kan du också behöva söka bygglov.

Exempel på regler och tillstånd för fordon och bilverkstäder

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Sätta upp eller förändra en skylt
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Ansök om bygglov

Läs mer om bygglov för olika branscher

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs. Kravet på egenkontroll, eller egentillsyn som det också kallas, gäller även förebyggande det vill säga redan när det finns risk för olägenhet.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Mark för verksamheter

Både privata och offentliga aktörer i Eslövs kommun säljer och hyr ut mark för olika typer av verksamheter. Läs mer om mark för verksamheter här.

Lediga lokaler
I Eslövs kommun finns ett flertal privata fastighetsägare som hyr lokaler för verksamhet. Lediga lokaler och tomter finns såväl i tätorten Eslöv som i kringliggande orter. Se vilka lediga lokaler som finns just nu.

Starta och driva bilvård

Du som driver en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad har en så kallad miljöfarlig verksamhet. För att starta en sådan verksamhet måste du anmäla det till miljöavdelningen på Eslövs kommun. Läs mer om miljöfarlig verksamhet och hitta blankett för anmälan.

Cisterner

Cisterner för förvaring av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor behöver regelbundet kontrolleras. Läs mer kontroll av cisterner.

Farligt avfall

Avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall är spilloljor och lösningsmedel.

Kemikalier

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Läs mer under miljöfarlig verksamhet

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och om du har en köldmedieanläggning så måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Läs mer om köldmedier.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window