Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Till miljöfarlig verksamhet räknas industrier, avfallsanläggningar, drivmedelsstationer, verkstäder, avloppsreningsverk och lantbruk.

Vissa av de verksamheter som räkas som miljöfarliga måste söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, alternativt informera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan i god tid.

Miljöavdelningen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö. Tillsynen utförs dels som besök och dels genom granskning av olika dokument.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, medan andra kan startas utan att först ta kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

För att ta reda på om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du använda dig av miljöprövningsförordningen (2013:251) på Riksdagens hemsida.

Tillståndspliktiga verksamheter kallas antingen A- eller B-verksamheter. Vilken klassning de har beror på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats.

C-verksamheter är anmälningspliktiga till kommunen

Enligt förordningen finns det också C-verksamheter. Dessa är anmälningspliktiga till Eslövs kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ska du etablera en sådan verksamhet måste du lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas. Ta kontakt med miljöavdelningen om du är osäker på om du tolkat förordningen rätt.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälnings- eller tillståndsplikt gäller också för:

 • Avloppsanordningar
 • Värmepumpsanläggningar
 • Efterbehandling av förorenade områden
 • Bassängbad
 • Skolor
 • Hygienska behandlingslokaler

Detta gäller vid ändringar

Ändringar av miljöfarliga verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Ändring av en verksamhet som har tillstånd är tillståndspliktig om den:

 • innebär att själva tillståndsbeslutet eller villkor i beslutet påverkas,
 • i sig innebär en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen eller
 • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, beroende på hur verksamheten är klassad.

Om ändringen inte är tillståndspliktig är den anmälningspliktig. Det finns inte någon nedre gräns för detta beskriven i lagtext. I princip bör endast underhållsåtgärder anses ligga utanför anmälningsplikten. Anmälan görs antingen till länsstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beroende på vem som har tillsyn över verksamheten.

Ändring av en anmälningspliktig verksamhet ska anmälas om den har betydelse ur störningssynpunkt. Detta ska göras senast sex veckor innan ändringen sker. Om ändringen i sig är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska den också anmälas, till exempel om ändringen innebär en utökning av verksamheten eller något nytt processteg i förhållande till vad som ursprungligen anmälts.

Följande kan beaktas för bedömning av om en ändring är anmälningspliktig:

 • Medför den en ökning av förorening till mark, vatten eller luft eller ökning av annan störning?
 • Innebär den att ett utsläpp eller störning ändrar karaktär eller omfattning så att en olägenhet för hälsa och/eller miljön kan uppstå?
 • Innebär den omfattande ändringar i förhållande till vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan eller behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tidigare?
 • Kommer ny eller annan teknik att användas?
 • Kommer verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på ett annat sätt än vad som tidigare behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden?
 • Leder den till att ett beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handläggning

Efter att din anmälan har kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickas ett exemplar för kännedom till länsstyrelsen. Om något fattas i din anmälan blir du ombedd att komplettera denna. Ibland gör en handläggare från miljöavdelningen ett tillsynsbesök på plats.

Därefter får de myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett intresse av din verksamhet möjlighet att lämna sina synpunkter. Det kan ske antingen genom ett samrådsmöte, en annons, ett särskilt utskick eller via telefon.

När ärendet har handlagts färdigt av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får du ett beslut. Beslutet kan vara:

 • ett förbud
 • ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsåtgärder eller
 • en underrättelse om att ärendet inte leder till någon särskild åtgärd från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sida.

Du har möjlighet att överklaga beslutet.

Tillsynsavgift

Efter att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat sitt beslut i anmälningsärendet debiteras du en tillsynsavgift för den tid som handläggaren på miljöavdelningen lagt ned.

Vissa typer av verksamheter, där miljöavdelningen har regelbunden tillsyn, betalar sedan en fast årlig avgift medan andra betalar en timavgift för den tillsynstid som läggs ned.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window