Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar, fordon och värmepumpar. Köldmedier bidrar till växthuseffekten och om du har en köldmedieanläggning så måste du följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Den 1 januari 2015 trädde EU:s förordning 517/2014 ikraft och ett av de områden som påverkas är intervallen för läckagekontroll av köldmediasystem. Gränsvärden för periodisk läckagekontroll baseras nu på mängd koldioxidekvivalenter (CO2e) för köldmediet, istället för mängd i kilo. Krav på periodisk läckagekontroll samt intervall för kontrollen beror på om utrustningen är hermetiskt sluten eller om det finns ett läckagevarningssystem installerat. Även typ och mängd köldmedia påverkar om det är krav på periodisk läckagekontroll eller hur ofta kontrollen ska ske. Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd men nu är gränsen fem ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Ytterligare vägledning finns på bland annat på:

Anmälan och årlig rapportering

Om du ska installera en anläggning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer så ska du anmäla detta till miljöavdelningen i god tid före installationen. Använd gärna blanketten ”Anmälan om ny anläggning köldmedia”.

Årsrapport skall lämnas in till miljöavdelningen senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar innehållande sammanlagt minst 14 ton koldioxidekvivalent (CO2e). Årsrapporten ska omfatta det som anges i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Den som är ägare till aggregaten ansvarar för att rapporteringen från föregående kalenderår sker i tid. Rapporten kan skickas in via e-post till miljo@eslov.se eller post till Miljö och Samhällsbyggnad, Eslövs kommun, 241 80 Eslöv.

Du som operatör är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
  • Årligen rapportera till miljöavdelningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
  • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöavdelningen.
  • Informera miljöavdelningen om du installerar nya aggregat.

Anmälan om ny anläggning köldmedia (blankett)

Påföljder – miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse är tillsynsmyndigheten i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Lagstiftning

I EU:s förordning 517/2014, finns de krav som gäller för vilka utrustningar som ska kontrolleras och med vilken periodicitet.
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser reglerar bland annat hur och när rapportering ska ske till tillsynsmyndigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window