Förskola och pedagogisk omsorg

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. För att starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg behöver du ansöka om det hos kommunen.

Det är kommunen som behandlar din ansökan och kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns för barnomsorg.

Kommunen är också den myndighet som löpande kontrollerar att verksamheten fortsatt lever upp till de krav som ställs.

Om det ska göras en ändring i ägar- och ledningskretsen måste detta anmälas till barn- och familjenämnden, som gör en ägar- och ledningsprövning. Läs mer om detta nedan.

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser om förskolan styr förskolans verksamhet. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor.

Ansök om att starta en fristående förskola

Tillsyn

Eslövs kommun (genom barn- och familjenämnden) är också den myndighet som löpande kontrollerar att verksamheten fortsatt lever upp till de krav som ställs, det vill säga gör tillsyn.

Förvaltningen Barn och Utbildning gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan nämnden kräva att bristerna åtgärdas genom ett så kallat föreläggande. Det går inte att överklaga ett föreläggande. Ett föreläggande kan förenas med ett vite, som kan innebära att huvudmannen blir skyldig att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Det är nämnden som bestämmer hur stort vitet ska vara. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

När barn- och familjenämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad som har gjorts för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.

Rutin för regelbunden tillsyn

Nya regler fr.o.m 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola.

De skärpta kraven innebär att barn- och utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte barn- och utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

De nya reglerna innebär även att huvudmannen måste anmäla alla ändringar av ägare och ledning.

Läs mer om de nya reglerna på riksdagen.se

Anmäl ändring av ägare och ledning

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen måste anmäla detta till barn- och familjenämnden.

De skärpta kraven innebär att nämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. Det handlar om huvudmannens kompetens, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva förskoleverksamhet i Eslövs kommun.

Anmäl ändring av ägare och ledning

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och finns i flera olika former. Enskild pedagogisk omsorg drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Den vanligaste formen av enskild pedagogisk omsorg är ett företag som anställer dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Ansök om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg

Tillsyn

Eslövs kommun (genom barn- och familjenämnden) är också den myndighet som löpande kontrollerar att verksamheten fortsatt lever upp till de krav som ställs, det vill säga gör tillsyn.

Förvaltningen Barn och Utbildning gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan nämnden kräva att bristerna åtgärdas genom ett så kallat föreläggande. Det går inte att överklaga ett föreläggande. Ett föreläggande kan förenas med ett vite, som kan innebära att huvudmannen blir skyldig att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Det är nämnden som bestämmer hur stort vitet ska vara. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

När barn- och familjenämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad som har gjorts för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.

Rutin för regelbunden tillsyn

För att starta en förskola eller pedagogisk omsorg behöver verksamheten uppfylla vissa kvalitetskriterier. Dessa ska finnas med i din ansökan tillsammans med beskrivningar av förskolans planerade verksamhet.

I ansökan ska det framgå hur du tänkt utforma och förverkliga verksamheten så att den uppfyller författningarnas krav samt hur verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Du ska uttrycka hur utbildningen kommer att utgå från barnets bästa och skollagens värdegrund. Dessutom ska du ange bland annat hur verksamheten ska ledas och bemannas, hur kravet på ändamålsenliga lokaler och dess utrustning ska uppfyllas och hur du avser att genom ett systematiskt kvalitetsarbete kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Förvaltningen Barn och Utbildning strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter att en komplett ansökan har kommit in.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window