Lantbruk och odling

Du som driver ett lantbruk eller odling har ansvar för att din produktion inte förorenar eller påverkar miljön. Det kan till exempel handla om gödsel, kemikalier, växtskyddsmedel och avfall. Om du ska bygga en ny anläggning eller använda en ny byggnad kan du också behöva söka bygglov.

Inom lantbruk och odling används olika kemikalier och växtskyddsmedel som behöver hanteras och användas på ett säkert sätt för att inte påverka miljön eller riskera människors hälsa. Du måste därför ha tillstånd för spridningen och se till den dokumenteras. Du måste också ha tillstånd om du ska sprida gödsel eller andra organiska gödselmedel.

Om ditt lantbruksföretag ska bygga en ny anläggning eller starta upp produktion i ny byggnad, så kan du behöva ansöka om bygglov.

Exempel på regler och tillstånd för dig som bedriver lantbruk och odling

Mellanskånes Renhållnings Aktiebolag, MERAB ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB svarar för driften av sex återvinningscentraler samt ansvarar för insamling av hushållsavfall i samtliga tre ägarkommuner.

Läs mer om avfall och återvinning på eslov.se

Till MERABS webbplats

Användning av gammal asfalt

Gammal asfalt kan innehålla farliga ämnen. Om du vill använda gammal asfalt för att till exempel anlägga en ny väg. Läs mer om användande av gammal asfalt.

Bygga nytt, ändra eller riva
Om ditt lantbruksföretag ska bygga en ny anläggning eller starta upp produktion i ny byggnad, så kan du behöva ansöka om bygglov.

Läs mer om bygglov och anmälan.

Om ditt lantbruk har många djur kan du behöva anmäla verksamheten till miljöavdelningen. Om du ska anmäla djurhållningen eller inte beror på hur många djurenheter du har.

Mer än 100 djurenheter
Om din djurhållning hat över 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöavdelningen.

Mer än 400 djurenheter
Om du har mer än 400 djurenheter av nötdjur eller plats för mer än 200 djurenheter för grisar eller fjäderfä så ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Hantering av kadaver
För undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste du ta hand om döda djur och slaktbiprodukter på ett säkert sätt. Läs mer hantering av kadaver på Jordbruksverkets webbplats.

Om djur far illa
Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet i Skåne. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta Länsstyrelsen.

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras.

Läs mer om cisterner här.

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa negativt eller skada miljön, ska enligt lag ha en fungerande egenkontroll. I ditt lantbruk eller din frilandsodling handlar egenkontroll om hur du organiserar arbetet och skapar rutiner som gör att du kunna följa de lagar och regler som gäller. Miljöhusesynen med åtgärdsplan är ett bra verktyg för att följa upp egenkontrollen i alla lantbruk och frilandsodlingar.

För lantbruk som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken (länk) gäller mer omfattande krav, framförallt på dokumentation av egenkontrollen. Här är LRF:s stödmaterial för egenkontroll ett bra verktyg att utgå från för att klara kraven.

Om du ska sprida gödsel i närheten av mark som är detaljplanerad, så kan du behöva söka tillstånd hos miljöförvaltningen. Du behöver också känna till vilka olika regler som finns för lagring av gödsel.

Nationella regler för spridning av gödsel
Gödselspridningen är reglerad i Sverige. Hela Eslövs kommun ligger inom nitratkänsligt område vilket gör att det är förbjudet att sprida gödsel under vissa perioder och väderförhållanden. Men i några fall går det att söka dispens från bestämmelserna. Läs mer om reglerna på Jordbruksverkets webbplats.

Regler för lagring av gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Om du har fler än tio djurenheter ska lagringsvolymen motsvara en gödselproduktion på:

  • 8 månader om du har nötkreatur, hästar, får eller getter.
  • 10 månader vid annan djurhållning, till exempel grisar.
  • Om du har mellan två och tio djurenheter ska du kunna lagra 6 månaders gödselproduktion.

Hästgödsel

Från och med 2023 kommer kommunen att göra tillsynsbesök på hästgårdar som har mellan två och 100 hästar. Det är Vattenmyndigheten som gett uppdraget till alla Sveriges kommuner.

Stora delar av Eslövs kommun är ett så kallat nitratkänsligt område vilket innebär att området är extra känsligt för utsläpp av fosfor och kväve. Här gäller därför hårdare regler för hantering och spridning av gödsel.

Syftet med tillsynsbesöken är titta på hur hästgårdarna:

  • lagrar, hanterar och sprider gödsel
  • sköter rast- och beteshagar
  • hanterar upptrampning av hagar och utfodringsplatser.

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn av lantbruk och frilandsodling. Vår tillsyn följer miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Vid ett tillsynsbesök kontrollerar vi din verksamhet genom en rundvandring och genom att granska din dokumentation. Vi kan komma både oanmält eller inbokat. När vi kommer ser vi över hur du hanterar gödsel, avfall, kemikalier, växtskyddsmedel och din egenkontroll.

Läs mer om miljöregler.

När du ska sprida växtskyddsmedel på lantbruksmark och inom ett vattenskyddsområde, eller på gårdsplaner måste du i de flesta fall ha ett tillstånd från miljöförvaltningen. I några fall räcker det med att du anmäler spridningen.

Säkert Växtskydd är en informations- och utbildningskampanj förbättra hanteringen av växtskyddsmedel i svenskt jordbruk. På kampanjens webbplats hittar du mer information om hur du hantera växtskyddsmedel på ett säkert sätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window