Fastigheter och boende

Som fastighetsägare är du ansvarig för att boendemiljön i din fastighet är god och att ingen blir sjuk av att bo eller vistas i dina lokaler. Ansvaret gäller oavsett om fastigheten är privat- eller kommunägd, eller om fastigheten tillhör en bostadsrättsförening. 

Du som är fastighetsägare har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Det är många områden att ha kontroll över samtidigt som det är svårt att göra någon generell sammanställning eftersom det varierar från fastighet till fastighet. Vilka de vanligaste områdena är och mer om dessa kan du läsa i listan nedan.

Miljöförvaltningen utför tillsyn hos dig som är fastighetsägare för att kontrollera att miljöbalken följs och att det finns en fungerande egenkontroll.

Exempel på regler och tillstånd för fastighetsägare

Att ha en fungerande egenkontroll är det enklaste sättet att se till att skapa en god boendemiljö, där hyresgästerna eller medlemmarna i bostadsrättsföreningen trivs. Det betyder att du har koll på vilka risker som finns i fastigheten, vilka lagkrav som gäller och hur du kontrollerar att de följs.

Genom att regelbundet gå igenom fastigheten och dokumentera risker som till exempel fukt, buller, avfall och varmvattentemperatur, kan du visa att din fastighet klarar de krav som finns. Att följa lagen är viktigt både för alla som bor eller vistas i fastigheten och för att försäkringar ska ge full ersättning vid en allvarlig brist eller en olycka.

 1. Inventera risker i fastigheten (exempelvis buller, ventilation, avfall, varmvattentemperatur, radon, fukt och PCB).
 2. Ta reda på vilka lagkrav som gäller (riktvärden finns exempelvis för radon, ventilation, buller och temperatur på varmvatten).
 3. Klargör vem som är ansvarig inom er organisation för de olika områdena, exempelvis att ventilationen fungerar, att varmvattnet håller rätt temperatur och att lagar och riktvärden följs.
 4. Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga (exempelvis kontroll av ventilation, radon och temperatur på varmvatten).
 5. Skriv ner och samla viktig information. Fundera på vilken information som behöver skrivas ner om personer med ansvar för olika frågor byts ut.
 6. Följ upp egenkontrollen när det bedöms som nödvändigt. Det är viktigt att hålla reda på när det kommer nya regler eller riktvärden.

Du som är fastighetsägare ska följa upp energianvändningen i fastigheten. Det bör finnas en underhållsplan för värme, varmvatten, belysning och allt annat som förbrukar energi i fastigheten. På energi- och klimatrådgivningens hemsida finns tips och råd om energieffektiviseringar i byggnader. Genom energi- och klimatrådgivningens har du som fastighetsägare också möjlighet att få en timmes kostnadsfri energirådgivning för fastigheten.

Eslöv har en energirådgivare. Läs mer här! 

Energideklaration

Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden. En energideklaration gäller i tio år, sen måste den göras om. Det är bara certifierade energiexperter som får utföra energideklarationer. En lista över vilka som är certifierade hittar du på Boverkets hemsida.

Certifikatet (sammanfattningen av energideklarationen) ska sättas upp på en för allmänheten väl synlig plats i byggnaden, till exempel i entrén.

I energideklarationen ska anges:

 • Byggnadens energiprestanda.
 • Om den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet har gjorts (OVK).
 • Om radonmätning har gjorts.
 • Om, med beaktande av god inomhusmiljö, energiprestandan kan förbättras.
 • Om energiprestandan kan förbättras, rekommendationer på åtgärder.
  Referensvärden för jämförelse med andra byggnader.

Anmäl till lägenhetsregister
Du som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

PCB i fastigheter
Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB.

Radon
Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Sätta upp eller förändra en skylt
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Tak- och fasadtvätt
Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvadratmeter. Högtryckstvätt som används för att avlägsna till exempel färg likställs med blästring.

Är du som företag intresserad av att köpa mark för att bygga bostäder hänvisas du till de markanvisningar vi har ute.

Våra aktuella projekt och markanvisningar hittar du under Plan- och byggprojekt.

Buller
Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Cisterner
Cisterner för förvaring av bland annat eldningsolja blir med tiden utsatta för allehanda angrepp. Det är svårt för dig att själv se exakt i vilket skick din cistern befinner sig i. Läs mer om cisterner.

Djurverksamhet
Det är länsstyrelsen som ger tillstånd enligt djurskyddslagen för verksamheter där djur används som till exempel hunddagis, zoo-butiker, uppfödning av sällskapsdjur eller ridskoleverksamhet.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Läs mer om miljöregler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window