Cisterner

Här hittar du som har eller ska installera cisterner viktig information om vad du behöver göra och tänka på. Bestämmelserna finns för att förebygga skador på miljön, eftersom utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver.

Hur och när cisterner ska säkras och kontrolleras går att läsa i föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2018:3) från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Naturvårdsverket har också föreskrifter för skydd mot mark-och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Vilka cisterner omfattas?

Reglerna omfattar alla cisterner, oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark), som:

  • är större än 1 kubikmeter, och
  • innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja.

Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen och för mobila cisterner som står uppställda under en kortare period.

Informera miljöavdelningen

Du måste informera miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad om du:

  • ska installera en cistern eller påbörja hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja
  • ska ta en cistern ur bruk
  • misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern. Kontakta i så fall miljöavdelningen omedelbart och lämna information om vad som hänt.

Installation av cistern

Senast fyra veckor innan installation ska du skicka in anmälan om installation av cistern. Det gäller för installation av cistern på mer än 1 kubikmeter i eller ovan mark (inomhus och utomhus), eller en cistern för mer än 250 liter brandfarlig vara inom vattenskyddsområde.

Anmälan om installation av cistern (blankett)

Kontroll av cisterner

Cisterner ska kontrolleras vid installation innan cisternen tas i bruk och återkommande efter ett visst intervall.

Återkommande kontroll, enligt gällande kontrollintervall:

  • Cisterner på minst 1 kubikmeter med inre korrosionsskydd och yttre målning ska kontrolleras vart 12:e år.
  • Cisterner på minst 1 kubikmeter som inte uppfyller kravet på korrosionsbeständighet ska kontrolleras vart 6:e år.
  • Cisterner inom vattenskyddsområde ska kontrolleras vart 3:e år.
  • När en cistern eller rör- eller slangledning har skadats, ändrats, genomgått en större reparation, flyttats, ska användas under nya driftförhållanden eller har varit avställd mer än ett år.

Vid kontroll av cistern undersöks bland annat eventuella rostangrepp, behov av förbättrat rostskydd samt täthet hos cistern och rörledningar.

Du ska skicka in en kopia på kontrollrapporterna till miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad.

Vem kan utföra kontrollen?

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

På SWEDACs hemsida kan du hitta ackrediterade firmor.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som inte längre används ska tömmas, rengöras och bör därefter tas bort för att göra det möjligt att kontrollera om underliggande mark har blivit förorenad. Cisterner i marken som är svåråtkomliga, och som inte kan tas bort, ska tömmas, rengöras och fyllas med sand för att undvika framtida sättningsskador. Påfyllningsrör och andra rörledningar ska tas bort så att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Oljerester, kvicksilvermätare och eventuell förorenad jord ska hanteras som farligt avfall.

Cisterner som tas ur bruk, liksom eventuell förekomst av förorenad jord, ska anmälas till miljöavdelningen.

Anmälan om att ta cistern ur bruk (blankett)

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller reglerna ovan vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Utöver det gäller även strängare regler kring hantering, sekundära skydd och märkning. Till exempel ska alla cisterner inom vattenskyddsområde utrustas med sekundärt skydd och cisternen ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning med tak.

Ytterligare krav kan ställas i de lokala vattenskyddsföreskrifterna.

Avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut en handläggningsavgift för den tid ärendet tar. Avgifterna hittar du samlat i vår taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window