Cisterner

Utsläpp av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor från läckande cisterner, kan skada grundvatten och vattentäkter för åratal framöver. För att undvika detta är det viktigt att cisterner regelbundet kontrolleras.

Naturvårdsverket har utfärdat föreskrifter för kontroll av cisterner ovan mark som rymmer 1-10 m³, samt för cisterner i mark. Det innebär till exempel att villatankar för olja, liksom ”farmartankar” på lantbruk och industrier omfattas av bestämmelserna. För övriga cisterner gäller föreskrifter utfärdade av Sprängämnesinspektionen.

För cistern utomhus gäller följande:

  • Cistern utomhus ovan mark, som rymmer 110 m³ olja, (även s.k. gårdscistern och farmartank), ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2004. En sådan cistern får endast flyttas när den är tömd och rengjord.
  • Efter kontrollen ska en kopia av kontrollrapporten skickas till miljöavdelningen.
  • Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart tolfte år.
  • För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart sjätte år. Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras vart tredje år.

För cistern inomhus gäller följande:

  • Cistern inomhus, som rymmer 110 m³ olja, ska vara kontrollerad senast den 1 juli 2006.
  • Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart tolfte år.
  • För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart sjätte år.
  • Inom vattenskyddsområde ska cisterner kontrolleras vart tredje år.
  • Kontrollrapport ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Vid kontroll av cistern undersöks bl.a. eventuella rostangrepp, behov av förbättrat rostskydd samt täthet hos cistern och rörledningar.

Vem kan utföra kontrollen?

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
Kontakta enheten för miljö- och hälsoskydd eller gå in på SWEDACs hemsida  för att hitta ackrediterade firmor.

Från Swedacs hemsida går du in via Ackreditering och väljer sedan Vilka är ackrediterade i Sverige. I sökfunktionens rullmeny: välj, Typ av organ: kontroll- och besiktningsorgan och Ackrediteringsområde: cisterner – öppna.

Oljecistern som tas ur bruk

Då en oljecistern tas ur bruk ska detta anmälas till miljöavdelningen på Eslövs kommun.

Anmälan cisterner tas ur bruk

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window