Miljöfarlig verksamhet

Miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom Eslövs kommun.

Detta sker efter Miljöbalken Bestämmelserna i denna balk är för att hjälpa en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer har en hälsosam och god miljö.

Miljöbalken tillämpas så att:

 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter,
 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
 3. den biologiska mångfalden bevaras,
 4. mark, vatten och all annan miljö används så att från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi bidrar till att ett kretslopp uppnås.

För att Miljöbalken ska följas, gör miljöavdelningen:

 • anmälda och oanmälda inspektioner på miljöfarliga verksamheter.
 • granskar och handlägger anmälningar som har kommit in till oss.
 • granskar miljörapporter.
 • besiktningar tillsammans med Länsstyrelsen på företag som är tillståndspliktiga. Här kan du läsa om tillståndspliktig verksamhet.
 • ger information och rådgivning.
 • åtalsanmälningar vid misstanke om brott.

Anmälan

En verksamhet som klassas som C-verksamhet enligt bilaga till Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är anmälningspliktig. En skriftlig anmälan enligt § 21, Förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska göras i god tid innan verksamheten startar. En anmälan ska också göras om en förändring görs i befintligt företag.

Här gör du din anmälan

Egenkontrollen

Företagets egenkontroll är viktig för att få en uppfattning om verksamhetens miljöpåverkan. Den är också ett sätt för verksamheten själv att kontrollera att gällande lagar följs och att rutiner, för exempelvis olyckor finns.

Ett exempel på egenkontroll är att föra journal över använda kemikalier och farligt avfall som uppstår. Utifrån egenkontrollen lämnas sedan en årlig miljörapport in till miljöavdelningen. I rapporten redovisa du som företagare/näringsidkare/lantbrukare, exempelvis mängd använda kemikalier, mängd farligt avfall som uppkommit, resultat av gjorda mätningar och förändringar som gjorts i verksamheten under året.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en avgift som döms ut vid vissa överträdelser. Den beslutas av tillsynsmyndighet men kan överklagas till Miljödomstolen. Den som har gjort överträdelsen har rätt att yttra sig innan beslut fattas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window