Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Till miljöfarlig verksamhet räknas industrier, avfallsanläggningar, drivmedelsstationer, verkstäder, avloppsreningsverk och lantbruk.

Vissa av de verksamheter som räkas som miljöfarliga måste söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, alternativt informera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan i god tid. Miljöavdelningen kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö och utför tillsynen genom besök och genom granskning av olika dokument.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör

 • vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva
 • vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

För att ta reda på om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du använda dig av miljöprövningsförordningen (2013:251) på Riksdagens hemsida. Så kallade A- eller B-verksamheter har tillståndsplikt. Vilken klassning en verksamhet har beror på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats.

C-verksamheter är anmälningspliktiga till kommunen

Enligt miljöprövningsförordningen finns det även C-verksamheter. C-verksamheter är anmälningspliktiga. Skicka din anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor före start. Ta kontakt med miljöavdelningen om du är osäker på om du tolkat förordningen rätt.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Miljöavdelningen har regelbunden tillsyn av vissa typer av verksamheter, som då betalar en fast årlig avgift.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handläggning

Det här händer när du skickat in din anmälan

 • Miljöavdelningen skickar en kopia av din anmälan till länsstyrelsen
 • Behöver du komplettera din anmälan kontaktar vi dig
 • En handläggare från miljöavdelningen kan komma att göra ett tillsynsbesök
 • Myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha ett intresse av din verksamhet får möjlighet att lämna synpunkter
 • Beslut fattas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 • Vi debiterar dig en tillsynsavgift för miljöavdelningens handläggningstid efter att beslut är fattat.

Detta gäller vid ändringar

Ändringar av miljöfarliga verksamheter kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Ändring av en verksamhet som har tillstånd är tillståndspliktig om den:

 • innebär att själva tillståndsbeslutet eller villkor i beslutet påverkas,
 • i sig innebär en verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen eller
 • i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen, beroende på hur verksamheten är klassad.

Om ändringen inte är tillståndspliktig är den anmälningspliktig. Det finns inte någon nedre gräns för detta beskriven i lagtext. I princip bör endast underhållsåtgärder anses ligga utanför anmälningsplikten. Anmälan görs antingen till länsstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beroende på vem som har tillsyn över verksamheten.

Ändring av en anmälningspliktig verksamhet ska anmälas om den har betydelse ur störningssynpunkt. Detta ska göras senast sex veckor innan ändringen sker. Om ändringen i sig är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska den också anmälas, till exempel om ändringen innebär en utökning av verksamheten eller något nytt processteg i förhållande till vad som ursprungligen anmälts.

Följande kan beaktas för bedömning av om en ändring är anmälningspliktig:

 • Medför den en ökning av förorening till mark, vatten eller luft eller ökning av annan störning?
 • Innebär den att ett utsläpp eller störning ändrar karaktär eller omfattning så att en olägenhet för hälsa och/eller miljön kan uppstå?
 • Innebär den omfattande ändringar i förhållande till vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan eller behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tidigare?
 • Kommer ny eller annan teknik att användas?
 • Kommer verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på ett annat sätt än vad som tidigare behandlats av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden?
 • Leder den till att ett beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window