Sanering av PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är ett miljögift. Det är inte ett ämne, utan en grupp av 209 föreningar med liknande kemisk struktur. PCB hittades för första gången i miljön på 1960-talet. Du som fastighetsägare av till exempel flerfamiljshus, industrilokaler och offentliga lokaler ska inventera och sanera eventuell PCB.

Enligt förordningen (SFS 2007:19) om PCB m.m. berör bestämmelserna om krav på inventering och sanering inte en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande komplementbyggnader som ägs av privatpersoner.

Fastighetsägare till övriga typer av fastigheter (till exempel hyres- och bostadsrättsfastigheter, offentliga lokaler och samlingslokaler, kontorslokaler och industrilokaler) ska ha genomfört en inventering och eventuell en sanering. Vid förekomst av mjuka fogar och golvmassor måste analys göras för att fastställa eventuell förekomst av PCB.

Den som äger en byggnad eller anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa har använts vid uppförande eller renovering och där halten av sådana PCB-produkter som uppgår till mer än 500 ppm (mg/kg) ska se till att massan avlägsnas även om renovering, ombyggnad eller rivning föreligger.

Den som äger en byggnad eller anläggning som innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa där halten av sådana PCB-produkter som är 50–500 ppm (mg/kg), ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringen ska i god tid, minst tre veckor innan arbetet påbörjas, anmälas skriftligt till miljöavdelningen.

Anmälan om PCB-sanering.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Hälsoeffekter

När PCB först hittades i naturen på 1960-talet sammankopplades det med kraftiga störningar på vissa rovdjursarter bland annat säl, havsörn och utter. Att effekter ses först på rovdjur beror på att PCB, liksom andra miljögifter, har egenskaper (mycket lösliga i fett och extremt svårnedbrytbara) som gör att de anrikas, det vill säga koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna.

PCB kan påverka människors hälsa genom att försvaga immunförsvaret, störa hormon- och enzymbalansen, öka risken för vissa former av cancer och påverka centrala nervsystemet.

Användningsområden

Fogmassor med PCB användes åren 1956–1973 i stort sett i alla typer av byggnader. När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB i Sverige (1972) i öppen användning (till exempel som mjukgörare i fogmassor). Det är möjligt att fogmassa med PCB som funnits kvar i lager kan ha använts senare. Därför bör kontrollen även omfatta fogmassa som monterats 1973.

När det gäller kondensatorer med PCB, bör man kontrollera utrustning som installerades till och med 1980. Förbud mot viss annan användning (till exempel i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window