Avfall

De flesta verksamheter ger upphov till avfall av olika slag. Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Hushållsavfall i verksamheten

I Eslöv har Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) ansvaret för insamlingen av hushållsavfall som uppkommer i ditt företag och i verksamheten. Avfallet får därför bara transporteras av Merab eller Merabs upphandlade entreprenör.

Med hushållsavfall menas sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning, oavsett ändamål eller verksamhet. Det kan till exempel vara avfall från personalmatsalar, fikarum, toaletter och kontor. Hushållsavfall ska inte blandas med annat avfall från din verksamhet.

Mer information hittar du på Merabs hemsida för företag.

Sortera och återvinna

Som verksamhetsutövare är du skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att du så långt det är möjligt ska sortera ut avfall som går att återanvända eller materialåtervinna.

Hur avfallet ska hanteras prioriteras enligt följande:

 1. återanvändning
 2. materialåtervinning
 3. energiåtervinning (förbränning).

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Hantering av avfall och farligt avfall

Hantering av avfall och farligt innebär att samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller på annat sätt fysiskt hantera. Att yrkesmässigt samla in och hantera avfall och/eller farligt avfall omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det innebär att du måste ha tillstånd för att bedriva verksamheten eller att du måste ha anmält innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Ska din verksamhet lagra farligt avfall tillsvidare eller tillfälligt, ska du anmäla det till miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad. Det gäller enligt lag, enligt kapitel 9, § 6 i miljöbalken samt kapitel 1, § 10 och kapitel 29, § 51 i miljöprövningsförordningen (2013251).

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Krav på rapportering av farligt avfall

Verksamheter som lämnar ifrån sig, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall är skyldiga att anteckna vissa uppgifter om avfallet. Vad som ingår i verksamheters anteckningsskyldighet framgår i avfallsförordningen. Dessa antecknade uppgifter om farligt avfall ska rapporteras till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det gäller enligt avfallsförordningen (2020:614) alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

Innan 2020 skulle uppgifterna endast finnas antecknade hos varje verksamhet och skulle redovisas först på begäran av kommunens miljöavdelninge.

På Naturvårdsverkets hemsida finns allt om reglerna och även länkar till e-tjänsten för rapporteringen.

Dokumentera avfallshanteringen

Du som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • metoderna för återvinning eller bortskaffande som företaget och verksamheten använder
 • den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, och
 • var avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och bevara i minst tre år.

Avfallshandlare och avfallsmäklare

Du som yrkesmässigt hanterar eller mäklar med avfall behöver anmäla det till länsstyrelsen i enlighet med avfallsförordningen.

Med handlare menas den som yrkesmässigt köper och säljer avfall och med mäklare menas den som yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande. En anmälan ska göras till länsstyrelsen i det län där sökandens verksamhet har sitt säte, eller sökanden bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökandens verksamhet har sitt säte och bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet utomlands, ska anmälan göras till länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

Den som är handlare eller mäklare ska för varje slag av farligt avfall som säljs eller förmedlas i verksamheten föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • den mängd som säljs eller förmedlas årligen, och
 • till vem avfallet säljs eller förmedlas.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst tre år.

Det finns ingen undre gräns för anmälningsplikten. Om du hanterar större mängder avfall kan du vara anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Vilka mängder som krävs för anmälningsplikt hittar du i miljöprövningsförordningen.

Avfall och farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet

Om du i din verksamhet, enbart hanterar avfall/farligt avfall som uppkommit i din egen verksamhet finns ingen anmälningsplikt. Detta innebär att du kan hantera detta avfall utan att behöva anmäla det. Du har dock en skyldighet att se till att avfall och farligt avfall hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall. Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till mark, dag- eller spillvattenbrunnar.

Om det i din yrkesmässiga verksamhet uppkommer farligt avfall ska du för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen, och
 • till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och bevara i minst tre år.

Transport av avfall

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Register över avfallstransportörer.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att dokumentera transporten och lämna avfallet till en transportör, behandlare eller mottagningsstation som har tillstånd att hantera det.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • varifrån avfallet kommer
 • den mängd som transporteras årligen
 • på vilket sätt avfallet transporteras, och
 • vart avfallet transporteras

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år.

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Klassning av avfall

Det är viktigt att avgöra om det avfall företaget eller verksamheten hanterar är farligt eller inte. I riksdagens avfallsförordning kan du se klassning av avfall med hjälp av bilaga 4 i avfallsförordningen.

För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Det är denna kod ni ska använda när ni skriver era transportdokument.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window