Förorenade områden

Industrier, nedgrävt avfall eller oljespill. Föroreningar i mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar kan skada eller allvarligt påverka människors hälsa och miljön. Därför ska du informera miljöavdelningen om upptäckter eller arbetar i förorenade områden.

Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare verksamheter är viktigt i arbetet för att minska riskerna för att människor och miljö utsätts för farliga ämnen.

Informera om du upptäckt eller orsakat en förorening

Vid nybyggnation, rivning eller grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade.

Om du upptäcker, misstänker eller orsakar en förorening som kan leda till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, har du enligt miljöbalken en skyldighet att genast informera miljöavdelningen. Kontaktuppgifter till miljöavdelningen hittar du i kontaktrutan till höger. Du ska kontakta miljöavdelningen även om du tidigare visste att området var förorenat. Om du föroreningen riskerar att sprida sig ska du även kontakta Räddningstjänsten Syd.

Anmäl grävning, sanering och markarbeten

I vissa fall finns det risk att föroreningar sprider sig när man utför arbeten i förorenade områden, till exempel vid grävning, sanering, återanvändning av schaktmassor och andra markarbeten. Därför måste du i förväg anmäla sådana åtgärder i förorenade områden till miljöförvaltningen. Du ska göra anmälan senast sex veckor innan du tänker börja arbetet.

När vi har tagit emot din anmälan ger vi råd och upplysningar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan sedan besluta om ett föreläggande med försiktighetsåtgärder som ska vidtas, eller om ytterligare undersökningar eller provtagningar.

Anmäla avhjälpandeåtgärd i ett förorenat område (blankett)

Vem har ansvaret för ett förorenat område?

Det är den som har bidragit till föroreningen som är ansvarig för att utreda och efterbehandla ett förorenat område. Det gäller även om verksamheten har lagts ned eller överlåtits. Ansvaret och skyldigheten gäller tills skadan eller problemen inte finns längre. Om en verksamhetsutövare inte kan utföra eller bekosta undersökningar och sanering, kan andra personer bli ansvariga i andra hand. Ansvaret kan till exempel hamna på fastighetsägaren. Läs gärna broschyren Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar.

Om du utför ett arbete som kan bidra till att en förorening sprids, kan du bli helt eller delvis ansvarig även om du inte orsakat föroreningen från början. Det kan till exempel hända vid schaktning eller andra markarbeten i ett förorenat område i samband med exploatering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window