Bioavfall

I nya krav från EU ska hushåll och verksamheter från och med 1 januari 2024 sortera ut bioavfall (så kallat matavfall). Kravet gäller för biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall som omfattar ätlig olja och flytande fett, men inte annat flytande bioavfall (mjölk, yoghurt, juice med mera). I Eslövs kommun kan du lämna flytande fett och olja till MERAB på deras återvinningscentraler.

Tillsammans med det nya kravet gäller fortfarande kravet från 2023 om producentansvar för förpackningar, det vill säga att avfallsproducenten ansvarar för att separera förpackningar från dess innehåll (exempelvis flytande avfall som mjölk, yoghurt, juice med mera). Innehållet i förpackningarna får alltså inte hällas ut i avloppet eller slängas i brännbart utan de ska tömmas i separata behållare.

Bioavfall, matrester
Från den 1 januari 2024 gäller nya regler för så kallat bioavfall.

Vilka förpackningsmaterial ska sorteras ut från dess innehåll?

 1. Papper och kartong,
 2. Plast,
 3. Metall,
 4. Färgat glas,
 5. Ofärgat glas,
 6. Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för retursystem,
 7. Trä och
 8. Avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten).

Verksamheter har möjlighet att skicka tillbaka osålda förpackningar tillbaka till leverantören. Förpackningar räknas då inte som avfall utan som utgångna produkter.

Ansöka om dispens

Verksamheter har möjlighet att ansöka om dispens hos kommunen om de inte kan genomföra kravet om utsortering. Dispens kan sökas för verksamheter som behöver slänga förpackningar innehållande bioavfall i exempelvis restavfallet under en viss tidsperiod fram tills en godtagbar lösning sker (enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen). Verksamheter kan söka dispens för att en annan avfallstransporttör transporterar utsorterat flytande bioavfall (enligt 15 kap. 25 § miljöbalken) till en godkänd avfallsmottagare.

En ansökan om dispens ska lämnas in skriftligen via epost till miljo@eslov.se med följande uppgifter:

 1. Kontaktuppgifter, organisationsnummer, postadress, fakturaadress och besöksadress samt fastighet dispensen gäller för,
 2. vad du söker dispens för och enligt vilken paragraf och lag,
 3. beräknad volym/mängd avfall som uppkommer,
 4. hur lång tid dispensen ska gälla,
 5. motivering till dispensansökan,
 6. om ansökan om samlokaliserad insamling är inlämnad och när samt
 7. annan relevant information.

Möjlighet till samlokaliserade verksamheter

Företag som slänger sitt förpackningsavfall i exempelvis miljörum eller sopkärl tillsammans med hushållens förpackningsavfall och anmält detta till MERAB kallas för samlokaliserad verksamhet. Det gäller exempelvis verksamheter som hyr en lokal i bottenvåningen av ett flerbostadshus.

Kommunen hämtar det utsorterade avfallet som samlats in med hushållens förpackningsavfall och ser till att det återvinns till nya förpackningar. För att detta ska vara möjligt behöver alla samlokaliserade verksamheter lämna in en anmälan till kommunen. MERAB har en e-tjänst där verksamheten kan lämna in informationen. Observera att du behöver anmäla samlokalisering även om du redan idag delar kärl med hushållen i en flerfamiljsfastighet.

Samlokaliserade verksamheter som valt kommunal insamling ska, kostnadsfritt och precis som hushåll, få nyttja kommunens återvinningscentraler för att lämna utsorterat förpackningsavfall.

Från den 1 januari 2024 behöver MERAB inte hämta förpackningsavfall hos verksamheter (förutom samlokaliserade verksamheter).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window