Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter även kallat ABP är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter från djur och inte är avsedda som livsmedel.

Kategorier utifrån risknivå

Det finns tre kategorier av ABP som är fördelade enligt olika risker, där kategori 1 är den högsta risken.

  • Kategori 1: Delar av eller hela djur som innehåller specificerat riskmaterial (SRM). SRM material kan vara hjärna, benmärg, ögon etc.
  • Kategori 2: Animaliska produkter som innehåller höga halter av patogena mikroorganismer alltså livsmedel med smitta.
  • Kategori 3: Matavfall av animaliskt ursprung från butiker, avfall från livsmedelsindustrin, slakteriavfall m.m.

Matavfall och ”före detta livsmedel” i butik och restaurang

Matavfall som uppstår i kök (restauranger, storkök och hushåll) får inom Sverige transporteras som avfall till godkänd förbrännings-, biogas- eller komposteringsanläggning. Om matavfallet inte går som avfall ställs krav på spårbarhet via handelsdokument och register.

”Före detta livsmedel” får bara lämnas vidare till mottagare som har tillstånd att ta emot, som till exempel godkända biogas- eller förbränningsanläggningar.

ABP i detaljhandeln

Identifiera

Verksamhetsansvarig ska identifiera vilka ABP som finns i verksamheten och se till att de hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Verksamhetsansvarig ska se till att animaliska biprodukter under alla skeden av insamling, transport, hantering, lagring och bortskaffande, uppfyller de krav som är relevanta för verksamheten.

Separering och märkning

Animaliska biprodukter ska separeras från livsmedel för att inte riskera att bli livsmedel igen av misstag, eller smitta livsmedel som ska säljas.

Transport och handelsdokument

Vid transporter av ABP är det viktigt att märka upp avfallet med just ABP. Detta för att det inte ska hamna fel vid sluthanteringen. Vid transporten ska handelsdokument upprättas som visar vart ABP kommer ifrån och vart det ska skickas. Dessa ska sparas i verksamheten i minst två år. Det är även viktigt att kontrollera att mottagaren av ABP är godkänd att ta emot detta.

Små mängder ABP

Det finns undantag för små mängder ABP.  Har du mindre än 20 kilo före detta livsmedel per vecka att göra dig av med kan det skickas ihop med annat avfall för förbränning. Du måste vara beredd att kunna visa för kommunen att det rör sig om maximalt 20 kilo per vecka.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window