Om du vill använda offentlig plats

Nästan alla platser utomhus i Eslövs kommun där allmänheten kan röra sig är offentlig platsmark, som exempelvis trottoarer, torg och parker.

För att använda offentliga platser till uteserveringar, uppställning av container, sammankomster av olika slag, byggnadsställningar eller liknande behövs tillstånd.

Om du vill använda stadens mark, som privatperson eller som företagare, behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med din gata- och trafikhandläggare. Mer information och blanketter för detta finns på Polisens webbplats. Blanketten heter Ansökan tillstånd ordningslagen – offentlig plats.

Polisen tar ut en avgift för ansökan om att använda offentlig platsmark. Om du får tillåtelse att använda marken tar Eslövs kommun ut en hyra. Här kan du läsa om hur mycket marken kostar att hyra.

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett arbete eller ordna ett evenemang som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det. För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). Läs mer om trafikanordningsplan.

Grävtillstånd

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du ett grävningstillstånd. För att få lägga rör och ledningar i stadens mark krävs ett markavtal. Läs mer om grävtillstånd och markavtal.

Bygglov

Om du till exempel vill uppföra en byggnad eller väsentligt ändra användningen av en byggnad som redan finns, sätta upp skyltar eller ljusanordningar eller montera markiser på en fasad behöver du söka bygglov. Läs mer om bygglov.

Parkering

Fordon ska alltid parkera på markerade parkeringsplatser. Läs mer om vad som gäller på Eslövs kommuns ordinarie webbplats.

Livsmedel

Planerar du att starta, förändra eller avregistrera en livsmedelsverksamhet ska du anmäla detta till miljöförvaltningen. Om du till exempel planerar för en uteservering ska du anmäla till miljöförvaltningen att du planerar att utöka och/eller förändra din livsmedelsverksamhet. Läs mer om livsmedelsverksamhet.

Alkohol

För att servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha serveringstillstånd. För att få servera alkohol på uteservering krävs ett särskilt tillstånd. Det räcker inte att du redan har ett för din restaurang. Läs mer om serveringstillstånd för alkohol.

Brandsäkerhet

Räddningstjänsten Syd, ger tillstånd att använda gasol eller annan brandfarlig vara. Där får du också information om säker användning av terrassvärmare samt svar på frågor kring brand, skydd, personsäkerhet och om utrymningsvägar från fastigheter intill kan påverkas av uteserveringen. Läs mer om brandskydd på Räddningstjänsten Syds webbplats.

I Eslövs kommun anordnas många evenemang året om, allt från marknader till idrottsevenemang och mycket annat. De gör kommunen attraktiv för både invånare och besökare. Ett evenemang kräver ofta någon form av tillstånd som du kan behöva söka hos olika myndigheter.

Som arrangör finns en del att tänka på, och du måste säkerställa att ditt evenemang är tryggt och säkert. Vilka tillstånd som är aktuella och var du ska ansöka, beror på vilken sorts evenemang du planerar. Här hittar du länkar till all information du behöver för att arrangera ett evenemang.

Läs vilka regler och tillstånd som krävs

Här hittar du en sammanfattning av de riktlinjer som gäller för uteserveringar i Eslövs kommun. Uteserveringar är tillåtna 1 april—30 september. Vid Stora torg är uteservering tillåten hela året, men olika regler gäller för hög- och lågsäsong.

Placering av uteservering

 • Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen och placerad intill fasaden till byggnaden där serveringslokalen finns. Om möbleringszoner finns ska uteserveringarna vara placerade där.
 • Serveringen får inte vara större än att det återstår 1,5 meter fritt utrymme till trottoarkantstenen.
 • En uteservering får aldrig ligga framför annans entré.

Möbler, parasoll, markiser, golv med mera

 • Parasoller i färgerna vitt/naturvitt, svart eller mörkgrönt är att föredra. Parasoller får inte placeras så att delar av parasollen hamnar utanför uteserveringsytan.
 • Markiser får inte ha stödben eller vila på uteserveringens väggar. Markiser får inte ha lägre höjd än 2,5 meter i markisens nederkant. Markiser får inte sättas upp så att de skjuter ut utanför uteserveringen. Varumärkesreklam är inte tillåten.
 • Trätrallar, trägolv, gång- och plastmattor är inte tillåtet.
 • Vitt är en färg som ska undvikas helt på uteserveringens möbler. Plastmöbler av enklaste sort tillåts inte.
 • Möblerna ska vara anpassade till att stå utomhus och vara hela och rena. Ur tillgänglighetssynpunkt är det bra om stolar och bord har andra färger än staket och underlag.
 • Det ska, för att uppfylla tillgänglighetskraven enligt lagstiftningen, finnas både stolar med och utan armstöd på uteserveringen.

Uteserveringens avskärmning

 • Avskärmning ska finnas längs alla sidorna, med en tydlig avskärmning nertill, för att synskadade ska kunna känna av ytan och inte riskera att gå in i den. Höjden på avgränsningen får inte vara högre än 1,1 meter. Avskärmningarna ska vara av så enkla och rejäla material som möjligt och får endast förses med restaurangens namn och logotyp. Varumärkesreklam är inte tillåten.
 • Ramverk och stolpar ska vara av metall eller smide och ha en traditionell färg; svart eller eslövsgrön (färgkod RAL 6009).
 • Tryckimpregnerade eller målade trästaket får inte förekomma, inte heller rep/snören.
 • Fast förankring av stolpar ska samrådas med Eslövs kommun. Lösningar där stolpen står löst på marken är att föredra och konstruktionen ska vara stabil för att inte välta eller utgöra fara.

På Stora torg finns 30 platser för torghandel. Bokning kan göras tio dagar i förväg och för högst en månad i taget. Under 2021 tas ingen avgift ut för försäljning.

Ansök om tillfällig torghandel

På Stora torg finns tre platser för foodtrucks. Bokning kan göras tio dagar i förväg och för högst en månad i taget. Under 2021 tas ingen avgift ut för försäljning.

Ansök om tillfällig torghandel

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window