Varuexponering, gatupratare, skyltar och flaggor

Skyltning på offentlig plats kallas de här riktlinjerna som gäller för gatupratare, mattor, klädstänger och liknande på offentlig plats, det vill säga på gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser (där vem som helst får vara).

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Varuexponering innebär att du som har en butik eller restaurang exponerar varor i marknadsföringssyfte eller för utsmyckning. Det kan vara varor ur det egna sortimentet eller varor som gör miljön vid entrén trevlig, till exempel i form av blomsterarrangemang eller en bänk.

Gatan, trottoaren, gågatan och stadens torg är till för alla. Därför måste varuställ och annan utsmyckning placeras och utformas så att de inte utgör något hinder eller kan orsaka skada.

För att ställa upp en varuexponering behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med kommunens gata- och trafikhandläggare.

Annat att tänka på:

 • Varuexponering bör ligga i direkt anslutning till verksamheten. Undantagna är torg eller öppna platser där en bedömning får göras från fall till fall beroende på förutsättningarna. Avslag kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig.
 • Varuställ och liknande sätt att exponera varor ska vara placerade direkt mot lokalens fasad.
 • Varustället ska vara stabilt och inte vara lätt att flytta.
 • Du får inte fästa varuskyltningen i marken genom att borra. Om du vill fästa skyltningen mot fasaden måste du söka bygglov.
 • Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över.
 • Livsmedel bör förvaras på hyllor en bit ovanför mark. Det bör vara fritt under så att det går att hålla rent och risken för skadedjursansamling minimeras.
 • Det ska vara helt och rent. Exempelvis får inga vissna blommor, trasiga bänkar, smutsiga mattor förekomma.
 • Varuställen ska alltid plockas in efter stängning.
 • Fasta skyltar och fasadändringar är bygglovspliktiga.

Med fristående reklamskylt menar vi en skylt som står löst på marken, en så kallad gatupratare, och som berättar om din verksamhets utbud eller tjänster. Den ska stå i direkt anslutning till din verksamhet och får vara utplacerad under den tid du har öppet.

Regler för fristående reklamskylt (gatupratare)

 1. Gatuprataren ska stå på marken i anslutning till din verksamhet och får endast vara utplacerad under verksamhetens öppettider. Ur tillgänglighetssynpunkt ska den alltid ha samma placering.
 2. Budskapet ska endast avse verksamhetens utbud/tjänster och får inte uppfattas som en hänvisningsskylt.
 3. Godkänd gatupratare är stabil, utan skarpa kanter eller rörliga delar och av svart eller vitlackad metall. Den har en cirkulär bottenram mot marken med en sarghöjd på mellan 100-200 millimeter för att vara upptäckbar för personer med synnedsättning eller med ledkäpp. Gatuprataren får vara upp till 1 350 millimeter hög och bottenramen får vara upp till 650 millimeter i diameter.
 4. För att få tillstånd för gatupratare måste trottoaren/gångbanan vara tillräckligt bred. Kravet är att minst 1,5 meter av trottoarens bredd ska erbjuda fri väg för fotgängare.
 5. Har du tillstånd för markupplåtelse med krav på staket, till exempel uteservering,
  ges inget tillstånd för fristående skyltar utanför staketet. Skyltning innanför godkänt staket följer inte dessa regler.

Förhandsbesked innan du söker polistillstånd

Om du vill använda stadens mark för att ställa ut en fristående skylt/gatupratare behöver du ansöka om tillstånd från polisen, som utfärdar tillståndet i samråd med Miljö och Samhällsbyggnad.

Men innan du ansöker om tillstånd kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked av kommunens gatu- och trafikhandläggare. Då ser vi bland annat över placeringen så att det fungerar att ha en gatupratare på platsen du önskar. Tyvärr är alla gator/trottoarer inte tillräckligt breda för både gatupratare och fotgängare. Kontakta oss gärna på gatapark@eslov.se för mer information.

Läs mer om hur du söker polistillstånd för att få använda kommunens mark.

Avgifter

Eslövs kommun kommer att ta ut en avgift för markhyra för din reklamskylt/gatupratare.

Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan. För närvarande kostar det 700 kronor att söka polistillstånd.

För att sätta upp skyltar och ljusanordningar krävs bygglov och fastighetsägarens tillåtelse.  Ett krav för att du ska få sätta upp en skylt är att budskapet på skylten ska vara förknippat med den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden du vill sätta skylten på.

Bygglov

Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta och ändra på de flesta typer av skyltar inom ett område som omfattas av detaljplan. Även banderoller och vepor räknas som skylt. 

Fasadflaggor och markiser ska placeras med så underkanten är minst 2,5 meter över marken. (Bygglov behövs inte.)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window