Trafikanordningsplan

Om du ska genomföra ett arbete på eller i anslutning till kommunens gator, gång- eller cykelvägar som påverkar trafiken, måste du ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) av väghållningsmyndigheten

I begreppet trafik innefattas gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik. Det kan till exempel handla om ett grävningsarbete på en gata, en byggnadsställning på en trottoar eller tillfälliga arrangemang som kräver att man stänger del av gata eller gång- och cykelväg.

Vad är en trafikanordningsplan?

En TA-plan innehåller fakta om ett vägarbete/arbetsområde och hur det ska märkas ut. TA-planen kan bestå av olika åtgärder för att man ska kunna bedriva ett säkert vägarbete – både för dem som utför arbetet,  men även för trafikanter som exempelvis bilister, cyklister och gående. Det kan vara alltifrån att sätta upp vägmärket
”Varning för vägarbete” (A20) som varnar för vägarbete till att stänga av en gata och leda om trafiken.

En riskbedömning ska göras i samband med upprättande av en TA-plan. Eslövs kommun utgår från de krav och råd som Trafikverket ställer vid vägarbeten och liknande arbeten.
För att läsa mer om hur ett vägarbete utförs på ett säkert sätt med hänsyn till trafiksäkerheten, se Trafikverkets tekniska krav och råd för arbete på väg.

TA-planen ska innehålla en karta över aktuellt område samt en ritning med måttangivelser på hur sökande har tänkt skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal. Det ska även framgå om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet eller avstängd gata. För mer information, se Eslövs kommuns checklista för trafikanordningsplaner.

Olika gator och vägar kan ha särskilda förutsättningar med tanke på att trafikslag, trafikintensitet och utformning varierar. Om du är osäker på hur ritningen ska se ut kan du köpa denna tjänst av företag som arbetar med att ta fram TA-planer.

En godkänd TA-plan kräver att man har någon på plats som är utmärkningsansvarig. Utmärkningsansvarig ansvarar för att vägmärken, avspärrningar och varningsbelysning är väl synliga och korrekt placerade under dygnets alla timmar och alla veckans dagar. Utmärkningsansvarig eller ansvarig arbetsledare ska vara anträffbar per telefon alla dygnets timmar.

Utöver att TA-planen ska se till att arbeten, evenemang och annat sker säkert i trafiken kan det finnas annat som också är viktigt att tänka på. Behövs det ett grävningstillstånd? Behövs det ett tillstånd från Polisen för ianspråktagande av offentlig platsmark? Kommer kollektivtrafiken att påverkas av arbetet? Bör information gå ut till allmänheten? Sådan information ska också framgå när du skickar in din TA-plan.

Ibland innebär arbetet att man måste stänga av en gata. Då utfärdar kommunen en lokal trafikföreskrift, men det är utmärkningsansvarig som ansvarar för skyltningen.

Handläggningsrutiner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har delegerat till avdelningen Gata, trafik och park att godkänna TA-planer där Eslövs kommun är väghållare. Det praktiska arbetet med granskning och godkännande sker inom Gata, trafik och park. De TA-planer som inte är genomarbetade kommer vi att kräva komplettering av till dess att de kan godkännas. Om vi kräver komplettering kan handläggningstiden av ett ärende komma att fördröjas.

För en komplett inkommen trafikanordningsplan kan handläggningen vara upp till 10 arbetsdagar på kommunen, beroende på ärendets beskaffenhet och på aktuell arbetsbelastning. Det kan därför vara en god idé att vara ute i god tid så att du hinner få din TA-plan godkänd och att du har tid att genomföra de åtgärder som TA-planen kräver. Sådana åtgärder kan exempelvis vara att beställa skyltar för att kunna skylta rätt, eller få ut information till berörda parter i tid.

TA-planen ska skickas till Eslövs kommun endast om det är Eslövs kommun som är väghållare. Andra väghållare kan vara Trafikverket eller vägföreningar. För att ta reda på vem som är väghållare, se Trafikverkets nationella vägdatabas. Eslövs kommun är med vissa undantag väghållare för gång- och cykelbanorna i hela kommunen.

Mer information om regler och tillstånd för att gräva i mark som ägs av kommunen finns att läsa i Grävningsbestämmelser.

Förlängning av trafikanordningsplan

Om du har en godkänd trafikanordningsplan sen tidigare och behöver förlänga tidsperioden behandlar vi detta som ett ny ansökan. Det innebär att du måste skicka in en ny blankett för trafikanordningsplan med uppdaterade uppgifter. Samma gäller om du har en godkänd grävningsansökan sen tidigare.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window