Slam

Vid användning av avloppsslam som ett gödselmedel i jordbruket är det viktigt att hanteringen och spridningen av slammet utförs i enlighet med uppsatta och för lantbruket aktuella miljömål – Giftfri miljö samt Ingen övergödning. Det är lantbrukaren som tar emot och använder slammet som ansvarar för att allt går rätt till.

Grundläggande regler för spridning av slam finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och i slamkungörelsen (SNFS 1994:2).

Innan du använder slam för att göda

 • Kontrollera markens metallhalt och fosforhalt.
 • Slammet du använder ska vara godkänt för att spridas på åkermark.
 • Meddela Eslövs kommuns miljöavdelning när du kommer att ta emot och sprida slam. Du har en skyldighet att dokumentera.
 • Se till att producenten lämnar en innehållsdeklaration till dig som brukare av slammet.

När du behöver söka tillstånd

För spridning av avloppsslam, naturlig gödsel eller annan starkt luktande orenlighet inom eller närmare än 300 meter från detaljplanerat område krävs det tillstånd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ansök om tillstånd för spridning av slam

Viktigt att tänka på

 • Avloppsslam ska brukas ner inom fyra timmar genom plöjning eller annan markbearbetning som går djupare än 10 centimeter. Enbart harvning är inte tillräckligt. Fosforfilter kan spridas i växande gröda, gäller endast grödorna spannmål och raps.
 • Mängden fosfor får inte överskrida gränsvärdena på 22 kilo fosfor per hektar fördelat över fem år.
 • Spridning av slam och fosforfilter får inte ske närmare än:
  • 10 meter från fastighetsgräns,
  • 50 meter från tomtmark,
  • 50 meter från vattentäkt eller
  • 20 meter från öppet dike eller vattendrag.
 • Undvik att lagra slam.

Uppkommer olägenhet från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att skyndsamt utreda orsaken och vidta åtgärder så att olägenheten upphör.

Uppgifter du behöver lämna till miljöavdelningen

Att ta emot och sprida slam på åkermark kräver inget tillstånd enligt lagstiftningen, men enligt certifieringssystemet Revaq måste du informera kommunens miljöavdelning.

Lämna in följande uppgifter till miljöavdelningen på Miljö och Samhällsbyggnad i god tid, senast fyra veckor innan spridningstillfället:

 • Brukarens namn, adress och telefonnummer.
 • Entreprenörens namn, adress och telefonnummer.
 • Uppgifter om önskad total giva samt giva per hektar (förrådsgödsling)
 • Det antal år förrådsgödslingen avser.
 • Mark- och slamanalyser avseende torrsubstans, pH, bly, kadmium, krom, zink, koppar, kvicksilver och nickel. Slam behöver även analys på näringsinnehåll (kväve och fosfor).
 • Ett salmonellaintyg om slammet är Revaqcertifierat.
 • Karta med tydligt markerad fastighet/skifte där spridning ska ske.
 • Ange skiftets eller skiftenas P-AL-klass som klass I-V. Bifoga även karta över P-AL från senaste markkarteringen. Om skiftet eller skiftena har P-AL klass IV eller högre får spridning inte ske.
 • Karta med utmärkt närliggande boende, öppet vatten, dricksvattentäkter och dräneringsbrunnar. Permanentboende närmare än 100 meter från aktuell plats bör få information om planerad slamspridning.
 • Tidpunkt för spridning.
 • Information om kommande gröda.
 • Uppgifter om lerhalt (om spridning sker på hösten inför annan gröda än höstoljeväxter).

Analyserna ska vara utförda av ett ackrediterat laboratorium.

Miljöavdelningen granskar informationen och lämnar därefter återkoppling med miljöavdelningens bedömning.

Sprid aldrig avloppsslam och fosforfilter på:

 • betesmark,
 • åkermark för betesanvändning eller om skörd av vallfodergrödor inom tio månader räknat från slamspridningstillfället,
 • mark med odlingar av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, dock ej frukt på träd eller
 • mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.

När får spridning av slam ske?

I Eslövs kommun får slamspridning ske 1 mars – 31 oktober om marken inte är frusen eller snötäckt.

Lokala föreskrifter

Spridning av avloppsslam, naturlig gödsel eller annan starkt luktande orenlighet inom eller närmare än 300 meter från detaljplanerat område kräver tillstånd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Timavgiften för handläggning av ansökan om tillstånd till spridning av slam, naturlig gödsel och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område är 1 100 kr enligt taxa för prövning och tillstånd.

Länk till lokala föreskrifter

Länk till ansökan om tillstånd till spridning av slam, naturlig gödsel och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område

Eget omhändertagande av slam

Om du vill sprida slam från din egen slamavskiljare behöver du anmäla detta till miljöavdelningen. Sprid slammet på egen eller arrenderad odlad mark. Mer information hittar du här.

Anmälan om eget omhändertagande av slam (blankett)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window