Kemiska bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel kan krävas för att förebygga eller motverka skador från växter, invasiva arter, mikroorganismer och djur. Kemiska bekämpningsmedel riskerar att skada miljön och människors hälsa. Bekämpning av oönskade växter, skadedjur eller andra angrepp bör så långt det är möjligt ske på annat sätt än med kemiska bekämpningsmedel.

Gifter i vår miljö riskerar att påverka djur- och växtliv och människors hälsa negativt.  Bekämpningsmedel kan vara svåra för naturen att bryta ner eftersom en del innehåller miljöfarliga ämnen. En del bekämpningsmedel är nu därför förbjudna att använda inom områden där barn och andra känsliga grupper vistas. Områden där användning av växtskyddsmedel har förbjudits är:

 • På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt.
 • På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
 • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

För växtskyddsmedel som enbart innehåller verksamma ämnen med låg risk finns undantag från användningsförbudet. Ämnen som är undantagna är till exempel ättika, pelargonsyra och järnfosfat. Mer information om förbudet finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Ansök om tillstånd för kemiska bekämpningsmedel

Enligt förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel kräver yrkesmässig bekämpning inom vissa områden att en ansökan om tillstånd eller anmälan om tillstånd för kemisk bekämpning skickas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Integrerat växtskydd ska tillämpas vilket innebär att man ska motverka behovet för kemiska bekämpningsmedel genom att främja naturliga mekanismer för skadedjursbekämpning, att den bästa metoden för bekämpning för miljön under de förutsättningar som råder ska användas och det minst skadliga kemiska bekämpningsmedlet ska väljas.

Anmälningsplikt gäller:

 • Vägområden, för att förhindra spridning av invasiva arter eller karantänskadegörare.
 • På banvallar.
 • Inom områden som inte omfattas av förbud för användning eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan ska skickas in i god tid och kemisk bekämpning får inte påbörjas inom fyra veckor från det att anmälan inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tillståndsplikt gäller:

 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårgjorda material.
 • Inom vattenskyddsområden.

Ansökan ska skickas in i god tid och kemisk bekämpning får inte påbörjas innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett tillstånd för detta.

Utrustning och användartillstånd

För att få använda bekämpningsmedel som är klassade som 2 L eller 1 L krävs användartillstånd. För att få användartillstånd krävs att man fullföljer vissa utbildningar som bland annat ges av Statens jordbruksverk. Den utrustning som används för bekämpning ska vara godkänd av Jordbruksverket, lämplig för ändamålet, i gott skick och väl kalibrerad.

Användning och förvaring

Du som använder bekämpningsmedel ska förhindra att det sprids till andra områden än där det är avsett. Du behöver tänka på:

 • Vid bekämpning ska du minst hålla skyddsavstånd på 2 meter till dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar och diken. Minst 6 meter till vattendrag och sjöar, och minst 12 meter till dricksvattentäkter. Hänsyn ska även tas till väderförhållanden som hård blåst, spridningsmetodens precision, omgivningens känslighet för medlet och medlets egenskaper. Det kan göra att du måste öka skyddsavståndet.
 • Bekämpningsmedel ska förvaras invallat, med möjlighet till uppsamling vid spill eller läckage.
 • Utspädning, blandning och påfyllning av kemiska bekämpningsmedel får inte ske på hårdgjorda ytor utan möjlighet till uppsamling eller på mycket genomsläppliga ytor.
 • När spridning av kemiska bekämpningsmedel sker i områden dit allmänheten har tillträde ska allmänheten informeras genom väl synliga anslag.
 • Vid olyckor då en större mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut, ska Räddningstjänsten och miljöavdelningen på Eslövs kommun omedelbart kontaktas.

Miljösanktionsavgift och åtalsanmälan

Om miljöavdelningen upptäcker att kemisk bekämpning genomförts utan att en anmälan eller ansökan gjorts kan det bli aktuellt med en åtalsanmälan eller att beslut fattas om miljösanktionsavgift. Beslut om miljösanktionsavgift görs även om du använder kemiska bekämpningsmedel utan användningstillstånd som användningen kräver. Miljösanktionsavgifterna ligger på 5 000–10 000 kronor beroende på överträdelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window