Ansök om bygglov

Här får du information om hur du ansöker och vad din ansökan måste innehålla.

Vad händer när jag lämnat in min bygglovsansökan? Är det jag som är byggherre? Vad är en kontrollansvarig? Här får du bland annat information om hur processen för att söka bygglov ser ut.

Du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att ditt beslut om bygglov, rivningslov eller marklov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det betyder att även om du har fått ett startbesked så får du inte påbörja åtgärden förrän först fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

 • Ansökningsblankett där du redovisar material, kulörer och färglagda fasader etcetera. Var noga med att ange organisationsnummer och faktureringsadress om det inte är samma adress som sökanden. Ladda ner ansökningsblankett här.
 • Planritningar som visar hur byggnadens samtliga utrymmen är disponerade. Planritningen ska vara i skala 1:100.
 • Situationsplan, måttsatt, som visar hur hela tomten är disponerad och tydligt visar vad som är nytt och ändrat. Du ska redovisa in- och utfart, angöring, körspårsmallar, parkeringsplatser, plushöjder på mark och färdigt golv samt eventuell vegetation. Vid en tillbyggnad räcker det oftast mer att du ritar in tillbyggnaden på situationsplanen, markerar och måttsätter den. Situationsplanen ska vara i skala 1:200 eller 1:500 och ska vara baserad på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Du kan beställa utdraget direkt via en e-tjänst eller genom att kontakta Eslövs kommuns Kontaktcenter 0413-620 00 eller kommunen@eslov.se.
 • Fasadritningar som visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Du ska redovisa samtliga berörda fasader. Ritningarna ska kompletteras med markprofiler som visar befintlig marknivå (streckad linje) och föreslagen marknivå (heldragen linje) samt material- och kulörredovisning.
 • Perspektivritningar. Vid nybyggnad, en större tillbyggnad eller ändring av fasader ska du redovisa färglagda perspektivritningar. Även materialprover kan vara aktuella.
 • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad på en obebyggd fastighet ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Du beställer nybyggnadskartor genom att fylla i blanketten “Nybyggnadskarta”. På nybyggnadskartan ska du rita in mått på byggnaden och mått från byggnaden till minst två tomtgränser. Nybyggnadskartan ska vara i skala 1:500.
 • Sektioner som visar byggnadens invändiga nivåskillnader. Här ska också plushöjd för färdigt golv anges och marklinjer ska ritas in ända ut till tomtgräns om marken är obebyggd.

Övrigt

 • Eventuell redovisning av dagvatten.
 • Eventuell parkeringsutredning.
 • Eventuella skyltar kan vara lovpliktiga.
 • Eventuella belysningsmaster är lovpliktiga och ska redovisas.

Fackmannamässigt utförda ritningar

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och gjorda på vitt underlag och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. För större byggnationer tar vi gärna emot perspektivritningar i färg.

Du kan beställa underlag från bygglovsarkivet

I bygglovsarkivet kan det finnas ritningar från sådant som tidigare beviljats på din fastighet. Dem kan du ha som grund när du ska göra dina bygglovsritningar.

När du ansöker om bygglov måste du ange byggherrens namn och vem som är kontrollansvarig för åtgärden. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Anledningen till att det redan i bygglovsansökan ska framgå vem som är byggherre respektive kontrollansvarig är att kommunen ska kunna vara säker på att nödvändiga kontroller utförs och för att det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad.

Byggherre

 • Byggherre är enligt lagen “den som för egen räkning utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten”. Vill du till exempel bygga om ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du kanske tar hjälp av ett byggföretag för att göra det.
 • Det är alltid du som byggherre som är sökande till bygglovet och den som skriver på ansökan.
 • Det är också byggherren som har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.
 • Byggherren ansvarar för att kontroller görs i tillräcklig omfattning och för att en certifierad kontrollansvarig utses.

Kontrollansvarig

 • Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.
 • En kontrollansvarig krävs när tillbyggnaden/nybyggnaden har en byggnadsyta på ungefär 35 kvadratmeter eller mer, samt vid större konstruktionsförändringar.
 • Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och ska bland annat biträda byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan, samt se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och stadsbyggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.
 • Den kontrollansvariges uppgift är inte att leda arbetet, utan han eller hon ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls.
 • Den kontrollansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt och ska alltså anmälas till stadsbyggnadsförvaltningen i samband med att du ansöker om bygglov.

Hitta kontrollansvarig

Länk till Boverkets webbplats

Blankett för ansökan om bygglov eller anmälan

Skicka din ansökan till kart- och bygglovsavdelningen via bygglov@eslov.se.

Vi skickar en bekräftelse till dig

Handläggningstiden för din ansökan börjar räknas när ansökan är fullständig och har godkända handlingar. När vi mottagit din ansökan så skickar vi ut en bekräftelse till dig.

Kostnader för din ansökan

Din ansökan är förenad med en kostnad enligt fastställd taxa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window