Om inköp och upphandling i Eslövs kommun

Eslövs kommun köper varor och tjänster för flera hundra miljoner kronor per år. För att skattebetalarnas pengar ska användas på bästa sätt finns regler för hur vi gör våra inköp och upphandlingar.

Eslövs kommun har en decentraliserad upphandlingsorganisation vilket följer av de styrdokument som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i Eslövs kommun antagit.

På Kommunledningskontoret finns Inköps- och upphandlingsenheten med ett övergripande ansvar för inköp, upphandling och e-handel i Eslövs kommun. Enheten fungerar som kommunens expertresurs inom dessa områden och arbetet som bedrivs är strategiskt, operativt och taktiskt. Inköps- och upphandlingsenheten ansvarar för kommunens kommunövergripande avtal och de avtal som sluts utifrån upphandlingssamverkan med extern part. Eslövs kommun samarbetar huvudsakligen med Lunds kommun, Kommunförbundet Skåne, Statens Inköpscentral/Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral.

Kommunens övriga förvaltningar och majoritetsägda bolag ansvarar självständigt för de upphandlingar som rör det egna ansvarsområdet.

Det finns flera lagar som styr när en kommun ska göra affärer med det privata näringslivet. För Eslövs kommun faller de flesta upphandlingar under Lagen om offentlig upphandling, LOU. Denna lagstiftning bygger på ett EU-direktiv och är en del av den gemensamma marknadens grundpelare. LOU styr formerna för hur avtal får ingås av en kommun med krav på annonsering för att näringslivet ska känna till att kommunen vill göra affärer. Till formkraven i upphandling finns också regler i Offentlighets- och sekretesslagen. 

När ett avtal är ingånget så gäller i huvudsak de vanliga avtalsrättsliga lagarna och rättsprinciperna på samma sätt som mellan två företag.

Läs mer om regler och förutsättningar att göra affärer med offentliga verksamheter på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Allt inköps- och upphandlingsarbete i Eslövs kommun utgår från beslut fattade av våra folkvalda politiker. Eslövs kommun har en ny Inköps- och upphandlingspolicy från 2020 som gäller för samtliga nämnder, styrelser och bolag. Inriktningsmålen i policyn kommer under 2020 att brytas ned, förtydligas och specificeras i kommande riktlinjer och rutiner.

Tills dess gäller de tidigare antagna Riktlinjer för upphandling och Riktlinjer för direktupphandling. Beroende på vad som upphandlas kan det också finnas andra styrdokument som påverkar vilka krav som ställs på den vara eller tjänst som ska upphandlas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window