Att lämna anbud

Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar själv vilka upphandlingar som vi har på gång och anbudet lämnas direkt i vårt upphandlingssystem. 

Eslövs kommuns aktuella och annonserade upphandlingar genomförs elektroniskt i TendSign och visas under pågående upphandlingar. Det går även att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden. Du bevakar själv vilka upphandlingar som är på gång. För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

När anbudstiden har gått ut öppnas samtliga anbud. Öppningen protokollförs och sker under absolut sekretess. Innan beslut fattas om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal så ska följande kontrolleras:

  • Att formella krav uppfylls.
  • Att det inte finns grund att förkasta anbudet mot bakgrund av de s.k. uteslutningsgrunderna
  • Att det framgår att ställda krav på leverantören uppfylls
  • Att det framgår att ställda krav på varan, tjänsten eller byggentreprenaden uppfylls eller kommer att uppfyllas.
  • Att anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet

Anbuden prövas och utvärderas strikt utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

När den upphandlande myndigheten eller enheten har fattat ett beslut om vilken eller vilka leverantörer som myndigheten eller enheten ska teckna kontrakt eller ingå ramavtal med, ska den underrätta samtliga anbudsgivare om tilldelningsbeslutet.

Underrättelse om tilldelningsbeslutet ska innehålla beslut om vem eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal och skälen för besluten, samt den tidsrymd under vilken avtal inte får ingås, vilket utgör det som kallas avtalsspärr.

Anledningen till att denna information ska finnas är att om du anser att beslutet är fel så ska du kunna ta tillvara din rätt genom att ansöka om överprövning av upphandlingen. Vid direktupphandling finns inget krav på avtalsspärr.

Även i de fall den upphandlande myndigheten eller enheten fattar ett beslut om att avbryta en upphandling ska samtliga anbudsgivare underrättas.

När avtalsspärren löpt ut tecknas avtal med den eller de leverantörer som tilldelats kontraktet.

Ett förfrågningsdokument blir en allmän handling som var och en kan ta del av när förfrågan annonseras, eller skickas ut.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller absolut sekretess för uppgifter som rör anbud från det att ett upphandlingsförfarande påbörjats fram till dess att beslut om leverantör och vinnande anbud har fattats.

Den absoluta sekretessen innebär att uppgift som rör anbud inte i något fall får lämnas ut till annan än den som lämnat anbudet. Alla uppgifter som rör anbud är helt enkelt hemliga.

För tiden efter det att den absoluta sekretessen upphört kan det bli aktuellt att uppgifter som hänför sig till upphandlingen hemlighålls till skydd för kommunen eller extern anbudsgivare. En skadeprövning måste göras i varje enskilt fall. Om du som anbudsgivare anser att något i ditt anbud behöver sekretessbeläggas på grund av att det innehåller affärshemligheter så bör du ange det i ditt anbud. Det är dock alltid den upphandlande myndigheten som gör sekretessprövningen, så du kan aldrig vara säker på att en viss uppgift kommer att sekretessbeläggas efter att den absoluta sekretessen upphört.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window