Utfasning av särskilt farliga ämnen

Kemiska produkter som innehåller särskilt farligt ämnen ska på sikt sluta att användas i samhället. Särskilt farliga ämnen är ämnen som till exempel kan vara cancerframkallande, skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan eller vara giftiga för miljön. Alla företag som driver miljöfarlig verksamhet har en skyldighet att byta ut sådana kemiska produkter så långt det är möjligt.

Produktvalsprincipen

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalkens andra kapitel ska alla verksamheter så långt som möjligt undvika att sälja eller använda kemiska produkter som kan tänkas innebära risk för människa eller miljö. Principen gäller så långt det är möjligt och om verksamheten kan ersätta produkterna med andra produkter som kan antas vara mindre farliga. Naturvårdsverket har producerat en presentation som ger vägledning om produktvalsprincipen.

För att kunna ersätta farliga, kemiska produkter behöver verksamheter ha kunskap om de kemikalier som företaget använder och känna till om de innehåller:

 • prioriterade riskminskningsämnen
 • ämnen på kandidatförteckningen och/eller tillståndslistan i Reach (EU:s kemikalielagstiftning)
 • prioriterade ämnen enligt EU:s vattendirektiv.

Särskilt farliga ämnen

Särskilt farliga ämnen är ämnen som till exempel kan vara cancerframkallande, skada arvsmassan, störa fortplantningsförmågan eller vara giftiga för miljön. Kemikalieinspektionen har definierat särskilt farliga ämnen utifrån klassificeringsreglerna i Reach och tagit fram kriterier för två grupper av ämnen, utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. De har även skapat ett verktyg, kallat Prioriteringsguiden, PRIO, som ska vara en hjälp i arbetet med att fasa ut särskilt farliga ämnen. Kemikalieinspektionens har även tagit fram en sjustegs-modell som kan vara till hjälp i arbetet med att fasa ut och välja mindre farliga ämnen.

Utfasningsämnen

Utfasningsämnen är ämnen som har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Produkter som innehåller utfasningsämnen bör snarast fasas ut. Kriterier för urvalet av denna grupp är hämtade från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De motsvarar till stor del också de kriterier som ligger till grund för auktorisation (tillståndsprövning) inom Reach.

För att vara ett utfasningsämne ska ett ämne ha något av följande egenskaper:

 • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1A och 1B
 • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
 • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)
 • Hormonstörande
 • Ozonnedbrytande.

Prioriterade riskminskningsämnen

Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper som bör ges särskild uppmärksamhet. Produkter som innehåller prioriterade riskminskningsämnen bör bytas ut om det är möjligt. Om de inte byts ut bör de hanteras med försiktighet för att säkerställa att produkterna inte innebär oacceptabla risker. Kriterierna för prioriterade riskminskningsämnen har fastställts av Kemikalieinspektionen och är följande:

 • Mycket hög akut giftighet.
 • Allergiframkallande.
 • Mutagen, kategori 2.
 • Hög kronisk giftighet.
 • Potentiellt PBT/vPvB.
 • Miljöfarligt, långtidseffekter.

PRIO-guiden

PRIO-guiden är ett verktyg från Kemikalieinspektionen som kan hjälpa dig som företagare att hitta och ersätta utfasningsämnen med mindre farliga ämnen eller alternativa metoder. PRIO-guiden ger också ett stöd i att se över riskerna med när det gäller prioriterade riskminskningsämnen. Tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemiska produkter och andra varor uppmanas alltså att göra en riskbedömning.

Kandidatförteckningen

Inom EU har man tagit fram en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen. Listan är en del av EU:s kemikalielagstiftning Reach och kallas för kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen uppdateras med nya ämnen två gånger om året och den senaste versionen finns på Kemikalieinspektionens webbplats.

Tillståndsämnen

Ämnen som finns på kandidatförteckningen kan omfattas av tillståndsprövning enligt bestämmelserna i Reach. Det innebär att det kommer krävas tillstånd från EU-kommissionen för att få använda eller släppa ut ämnet. Målet är att alla tillståndsämnen ska ersättas av miljövänligare alternativ eller tekniker.

Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet

Inom EU:s vattendirektiv finns en lista över kemiska ämnen som är prioriterade för åtgärder eftersom de kan få negativa effekter för vattenmiljön. Dessa ämnen kallas för de ”prioriterade ämnena enligt vattendirektivet”. Utsläppen av dessa ämnen ska minska och i vissa fall upphöra helt. Ämnena finns listade i en bilaga till EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område: 2008 och 2013.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window