Hantera och förvara kemikalier

Du som driver en verksamhet ansvarar för att dina kemikalier hanteras och förvaras på ett säkert sätt och att utsläppen från verksamheten inte skadar människors hälsa eller miljön. Produkter med kemikalier ska också vara rätt märkta och ha säkerhetsdatablad.

Dela kunskap och information

All personal som hanterar kemikalier i en verksamhet måste ha den kunskap och tillgång till tydliga instruktioner när de gör det. Kemikalier ska vara tydligt märkta så att alla som kan komma i kontakt med dem vet vad de innehåller, vilka risker som användningen medför och vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

För att underlätta arbetet med kemikalier är det bra att utse en miljöansvarig i verksamheten. Inom verksamheter med en gemensam administration för flera mindre enheter kan en miljöansvarig hjälpa till ute på de enskilda enheterna.

Förvara kemikalier säkert

Förvara alltid dina kemikalier där de utgör minsta möjliga risk för människors hälsa och miljö. Lagringsplatsen ska vara tät och utformad så att spill och läckage lätt kan upptäckas och samlas upp. Cisterner, fat och andra behållare ska vara stadigt uppställda. Om det finns risk att de kan bli påkörda behöver du ordna någon form av skydd för att undvika detta. Dessutom ska din verksamhet:

  • förvara kemikalier väl skilt från livsmedel, foder och andra produkter som ska ätas eller drickas.
  • inte förvara inte kemikalier som kan reagera med varandra (eller som av andra skäl är olämpliga att förvara tillsammans) i samma förråd eller inom samma invallning.
  • inte förvara kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande.

Stoppa och samla upp spill

På platser där det lätt blir spill bör du ha någon form av skydd. Det kan till exempel vara droppskydd, spillplåtar eller uppsamlingskärl. Utforma underlaget så att spill kan stoppas och samlas upp innan det når till brunnar eller omgivande mark.

För behållare med flytande kemikalier och flytande avfall bör du ha sekundära skydd. Ett sekundärt skydd är en anordning som fångar upp vätska om en behållare går sönder, välter eller börjar läcka. Det kan vara en invallning, ett uppsamlingskärl, ett skåp med kanter eller ett golv utan golvbrunn och med tröskel. Vid förvaring utomhus behövs ett sekundärt skydd med tak, för att undvika att skyddet fylls med regnvatten.

Det sekundära skyddet ska minst rymma den största behållarens volym plus minst 10 procent av eventuell ytterligare behållares volym. Placera påfyllningsrör, ventiler och slangar innanför det sekundära skyddet. Skyddet ska bestå av tätt material som är beständigt mot de kemiska produkter som hanteras. För cisterner gäller speciella regler, läs mer om cisterner här.

Om olyckan är framme

Efter en olycka med kemikalier i din verksamhet är det viktigt att snabbt begränsa spridningen av ett utsläpp. För att kunna göra det krävs skyddsutrustning och tydliga rutiner. All personal måste känna till rutinerna, var skyddsutrustningen finns och hur den ska användas.

Se därför till att din verksamhet har utrustning för att ta hand om spill, och förvara utrustningen i närheten av platsen där du hanterar kemiska produkter. Passande utrustning kan vara absorberande material, skyffel och ett kärl för uppsamling, brunnstätning (finns olika typer), länsar och filter för dagvattenbrunnar.

Om det händer en olycka ska du

  • Vid stora utsläpp eller fara för människors hälsa ring 112.
  • Valla in utsläppet med länsar om det behövs.
  • Täck brunnar för att hindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet.
  • Kontakta VA SYD om ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet.
  • Samla upp spill med hjälp av absorptionsmedel.
  • Hantera använt absorberingsmedel som farligt avfall eller vanligt avfall, beroende på vad som har spillts.
  • Kontakta miljöavdelningen via Kontaktcenter 0413-620 00 om spill eller läckage förorenar marken eller byggnaden på ett sätt som kan skada människors hälsa eller miljön.

Märkning och säkerhetsdatablad

Det finns kemiska produkter som är märkningspliktiga och måste märkas på grund av sina miljö- eller hälsofarliga egenskaper. Produkterna ska då vara märkta med faropiktogram och faroangivelse. Kemikalieinspektionen har tagit fram en plansch över märkningar och klassificering enligt CLP. Läs alltid informationen på förpackningen, så att du hanterar produkten på ett säkert sätt. Här är två exempel på faropiktogram.

Varningsmärken med som visar död fisk, och två provrör som häller ett frätande ämne på en yta och en hand.
Märkning för kemikalier som är mycket giftiga för vattenlevande organismer, och som orsakar alvarliga frätskador på hud och ögon.

För mer information om hur produkter ska vara märkta läs om detta hos Kemikalieinspektionen.

Se till att säkerhetsdatabladen är uppdaterade och tillgängliga för all personal

All personal som hanterar kemiska produkter ska ha tillgång till säkerhetsdatablad när de använder produkterna. Säkerhetsdatabladet innehåller viktig information kring risker, vilken skyddsutrustning som behövs, vad du ska göra om det händer en olycka med produkten och hur du ska ta hand om rester och tomma förpackningar. Om någon i personalen inte förstår svenska bör informationen därför även finnas på ett språk som den personen kan förstå.

När du köper en märkningspliktig produkt ska du få säkerhetsdatablad av leverantören. Det är viktigt att du regelbundet går igenom och kontrollerar om några säkerhetsdatablad har uppdaterats av leverantören och behöver bytas ut. Informationen bör inte vara äldre än tre år.

Om du häller över kemiska produkter i en annan behållare än originalförpackningen, behöver du märka den nya behållaren med uppgifter om vad den innehåller och vilka risker som finns med produkten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window