Nya regler för separering och insamling av avfall 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter.  De nya bestämmelserna om bioavfall ersätter tidigare krav gällande insamling av matavfall. Är du företagare och använder samma behållare för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus måste du göra en anmälan om detta.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kraven på utsortering och separat insamling av bioavfall är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Läs mer om detta hos Naturvårdsverket.

Definition och tydliggörande av sortering

Kravet i 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) innebär att den som har bioavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall:

 1. biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall som innehåller parkslide eller invasiva främmande arter som finns upptagna på unionsförteckningen enligt förordningen (EU) nr 1143/2014,
 2. annat biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall än sådant som avses i 1, och
 3. biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall. I detta ingår ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall.

Olika regler för flytande bioavfall

Bioavfall är det som kallats för matavfall, livsmedelsavfall eller köksavfall. Enligt vägledning från Naturvårdsverket omfattas flytande biologiskt avfall av det kommunala ansvaret, det vill säga det är ett kommunalt avfall och kommunen har ansvar för borttransport och behandling av avfallet.

MEN, sorteringskravet omfattar inte allt biologiskt flytande avfall (som kaffe, te, juice, mjölk etcetera). Utsorteringskravet gäller endast följande flytande biologiskt avfall i 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) andra meningen i punkt 3, det vill säga ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett.

Krav på sortering av bioavfall gäller alla

Enligt Naturvårdsverkets vägledning omfattas alla som har bioavfall tas av sorteringskravet – såväl privatpersoner som verksamheter.

Biologiskt avfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker räknas som kommunalt avfall.

Bioavfall från livsmedelsproduktion och grossister räknas som icke-kommunalt avfall. Därför kan företag inom området anlita extern transportör och behandlare.

Fastighetsnära insamling

Utsorterat bioavfall som kommunen ansvarar för ska samlas in genom fastighetsnära insamling från den fastighet där avfallet produceras, oftast i form av papperspåsar som tillhandahålls av kommunen eller kommunens entreprenör, och som sedan slängs i fyrfackskärl hos villaägare eller större kärl hos flerbostadshus.

I Eslövs kommun har MERAB ansvar även för insamling av bioavfall. MERAB har kärl som verksamheter kan använda. Kontakta MERAB för mer information om deras tjänster.

Flytande fett lämnas på återvinningsstationer eller återvinningscentraler

Flytande fett, exempelvis frityrolja, som ska separeras från annat bioavfall, behöver inte samlas in fastighetsnära, vilket framgår av 3 kap. 1 b § avfallsförordningen (2020:614).

MERAB har insamling av ätlig olja eller flytande ätligt fett på sina återvinningsstationer och uppfyller det kommunala ansvaret för insamling i enlighet med 3 kap. 1 b § avfallsförordningen (2020:614).

Alla ska sortera förpackningsavfall

Förpackningsavfall ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen sorteras ut av alla användare. Förpackningar ska sorteras ut enligt 6 kap. 2 § förpackningsförordningen (2022:1274):

 1. papper och kartong,
 2. plast,
 3. metall,
 4. färgat glas,
 5. ofärgat glas,
 6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem,
 7. trä och
 8. avfall från övriga förpackningsmaterial (till exempel förpackningar av textil, keramik, porslin och sten).

Läs mer hos Naturvårdsverket och i förordningen.

Samlokaliserad insamling av förpackningsavfall

Förpackningsavfall som uppkommer hos verksamheter har kommunen ingen skyldighet att samla in, om inte verksamheten har anmält samlokaliserad insamling, se Anmälan om samlokaliserad verksamhet.

Sammanfattning

Bioavfall ska sorteras ut från övrigt avfall enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614). Kommunen har en skyldighet att samla in detta avfall om verksamheten bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning, det vill säga bioavfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker. Kommunen har en skyldighet att samla in allt bioavfall, men det finns inget krav på att kommunen ska hantera alla fraktioner av bioavfall, endast fast biologiskt avfall och flytande bioavfall i form av ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett.

Om kommunen inte kan samla in utsorterat flytande bioavfall (annat än ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett) kan verksamheten söka dispens för transporten och insamlingen hos kommunen.

Den som har förpackningsavfall ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen sortera ut förpackningsavfall från övrigt avfall. Vad som ska sorteras ut regleras i 6 kap. 2 § förpackningsförordningen (2022:1274). Kommunen har endast en skyldighet att samla in detta avfall från verksamheter om de har lämnat in en anmälan om samlokaliserad insamling till kommunen. Förpackningsavfall från verksamheter kan hanteras av extern transportör till godkänd avfallsmottagare.

Om verksamheten inte kan sortera ut förpackningsavfall kan verksamheten söka dispens för att lämna blandat bioavfall och förpackningsavfall i restavfallet hos kommunen.

Dispensansökan

De som har bioavfall från lunchrum, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker och som kan separera bioavfallet från förpackningar ska lämna in en dispensansökan till kommunens tillsynsenhet om kommunen ej kan samla in allt separerat bioavfall.  Det kan gälla avfall från utgången mjölk, yoghurt, läsk med flera och som finns i en förpackning.

Dispensen behövs för att verksamheten ska kunna anlita någon annan än kommunen för borttransport och behandling av sorterat biologiskt flytande avfall som exempelvis juice, mjölk och yoghurt, se 15 kap. 25 § miljöbalken.

De verksamheter som inte kan separera bioavfall från förpackningsavfall ska lämna in en dispensansökan, se kraven på utsortering som finns i 3 kap. 1 § avfallsförordningen, till kommunens tillsynsenhet. Bestämmelsen finns i 3 kap. 15 § avfallsförordningen. Det här kan vara exempelvis butiker som behöver slänga förpackningar med bioavfall i restavfallet under en övergångsperiod.

Dispensansökan lämnas in skriftligen via epost till miljo@eslov.se med följande uppgifter:

 1. Kontaktuppgifter, organisationsnummer, postadress, fakturaadress och besöksadress samt fastighet dispensen gäller för,
 2. vad du söker dispens för och enligt vilken paragraf och lag,
 3. beräknad volym/mängd avfall som uppkommer,
 4. hur lång tid dispensen ska gälla,
 5. motivering till dispensansökan,
 6. om ansökan om samlokaliserad insamling är inlämnad och när samt
 7. annan relevant information.

Avgiften för handläggning av dispensen är en timavgift och regleras i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (eslov.se) på sidorna 22-23.

Dispensen ska lämnas in fyra veckor innan dispensen avser att börja gälla.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window