Kommunens service till företagare förbättrades 2022

Eslöv är på plats 17 i Skåne när det gäller service till våra förtagare. Det är en liten förbättring jämfört med förra året då Eslöv hamnade på plats 19. Det visar Sveriges Kommun och Regioners, SKR;s, årliga mätning Löpande insikt där alla företag som haft kontakt med kommunen i något myndighetsärenden har fått sätta betyg.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Totalt har 128 företagare i Eslövs kommun valt att svara på SKR:s enkät. Det är 44 procent av dem som haft myndighetsärenden med kommunen och som därför har bjudits in att lämna synpunkter.

Visar hur nöjda företagarna är

Insikt är SKR:s övergripande undersökning som följer upp hur kommuners service gentemot företagare utvecklas och upplevs av företagarna.
Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

Serviceområden mäts

Resultatet för Eslövs kommun 2022 visar att Eslöv har förbättrat sitt sammanlagda index med 3 procentenheter, från 70 år 2021 till 73 år 2022.

Samtliga serviceområden som har mäts i Insikt får höga värden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet – får alla ett index mellan 74 och 77 av 100 möjliga.

44 procent har svarat

Svaren inom myndighetsområdena markupplåtelse och miljö- och serveringstillstånd särredovisas inte i årets mätning på grund av för få svar. Däremot vägs svaren inom områdena samman till det sammanfattande resultatet.

– Nu ska vi gå igenom och analysera företagarnas svar i enkäten. Sedan ska vi ta ner resultatet på avdelningsnivå så att det verkligen når ut i vår organisation vad företagarna tycker och vad vi behöver förbättra i vår service gentemot dem, säger kommunens näringslivschef Camilla Fahlström.

Inte bara trevlig

En del i att förbättra samarbetet med kommunens näringsliv är bland annat att alla tjänstepersoner ska gå igenom den digitala utbildningen Inte bara trevlig. Det är en rad korta föreläsningar som genomförs på arbetsplatsträffar.

– Det är viktigt att ständigt påminna om och arbeta med attityder och bemötande. Därför ska alla kommunens tjänstepersoner gå igenom utbildningen så att den kan genomsyra hela vår organisation, säger Camilla Fahlström.

Hon uppmuntrar alla företag som kommer i kontakt med kommunen i myndighetsärenden att besvara enkäten nästa år.

– Vad våra företag tycker är viktigt och något vi verkligen tar till oss och jobbar vidare med. Deras åsikter spelar roll!

Öppna jämförelser Företagsklimat

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window