Gemensam satsning ska ge ökad trygghet

Eslövs Bostads AB, Eslövs kommun och stiftelsen Tryggare Sverige har tecknat en överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) för att öka säkerheten och tryggheten i Eslövs centrum.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Brottslighet och otrygghet har ökat i Eslövs kommun de senaste åren och då framförallt i Eslövs tätort och centrum. Genom en överenskommelse om platssamverkan kommer parterna att jobba långsiktigt, systematiskt och förebyggande för att skapa ett tryggare och attraktivare centrum.

Samverkan under minst tre år

Med start i april 2023 inleder Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB och Stiftelsen Tryggare Sverige därför ett fördjupat samarbete. Tillsammans med fastighetsägare, butiksägare, föreningar, boende, polis och andra aktörer ska de genomföra insatser för att skapa en säker, trygg och attraktiv miljö i Eslövs centrum.

Avtalet om partnerskap gäller i tre år och kan förlängas ytterligare.

Ett levande centrum

Syftet med platssamverkan är att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Det handlar om att kommun, fastighetsägare, näringsliv och andra aktörer kring platsen går samman i en fristående, icke vinstdrivande samverkansorganisation. Tillsammans tas ett gemensamt ansvar för ett avgränsat område som har problem med brott och otrygghet.

Peter Strandell, verksamhetschef på Stiftelsen Tryggare Sverige, förklarar att platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen.

– Platssamverkan har visat sig vara en framgångsrik metod för att få till stånd en positiv förändring i ett område. När lokala aktörer går samman för att uppnå gemensamma mål blir arbetet mer effektivt.

Viktiga framgångsfaktorer för att göra en plats säker, trygg och attraktiv är att det finns en mix av funktioner, ett varierat utbud och ett flöde av människor. Ett brett och varierat utbud av bostäder, kontor, handel, kultur, restauranger, caféer, samhällsservice, grönytor och offentliga mötesplatser gör platser attraktiva och levande.

Eslövsmodellen

Martin Broms, Eslövs kommuns trygghetssamordnare förklarar vad samarbetet kan innebära.

– Genom att alla parter tar ett gemensamt ansvar för platsen och samverkar långsiktigt kommer vi att kunna minska uppkomsten av brott och ordningsstörningar och skapa en tryggare miljö för alla Eslövsbor. Det kan handla om gemensamt ansvar för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning och mycket mera.

Kristina Forslund, vd på Eslövs Bostads AB anser att nyckeln till framgång är att arbeta tillsammans.

– Kommersiella och icke-kommersiella verksamheter, offentlig och privat sektor – om alla enas kring en gemensam problembild, målbild och gemensamma åtgärder är förhoppningen att vi ska öka säkerheten, tryggheten och attraktiviteten i hela Eslöv.

Kick-off för platssamverkan mellan Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB och Stiftelsen Tryggare Sverige där representanter från kommunens olika verksamheter, fastighetsägare, polis och räddningstjänst och näringsliv deltog.
Kick-off för platssamverkan mellan Eslövs kommun, Eslövs Bostads AB och Stiftelsen Tryggare Sverige där representanter från kommunens olika verksamheter, fastighetsägare, polis, räddningstjänst och näringsliv deltog.

Vad är IOP?

Ideellt offentligt partnerskap (IOP), är en samarbetsform för offentliga och idéburna organisationer. Genom partnerskapet får kommunen och Eslövs Bostads AB möjlighet att ta del av den idéburna organisationens (i detta fallet Stiftelsen Tryggare Sveriges) expertis, erfarenhet, nätverk med mera, medan den ideella organisationen bland annat vidgar sitt nätverk, utvecklar metoder och ny kunskap.

Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en icke-vinstdrivande tankesmedja som bidrar med nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window