Bättre betyg på upphandling och livsmedelshandläggning i Eslövs kommun

Eslöv hamnar på plats 21 av de 30 kommuner i Skåne som deltar i SKR:s undersökning Öppna jämförelser. I enkäten har kommunens företagare fått sätta betyg på kommunens service till dem som haft myndighetsärenden under 2023.

Eslövs kommun förbättrar framför allt sitt resultat inom Upphandling och livsmedelshandläggning. Inom andra områden är resultatet i princip oförändrat eller något sämre jämfört med året innan.

Visar hur nöjda företagarna är

Öppna jämförelser är SKR:s, Sveriges Kommuner och Regioners,  övergripande undersökning av hur kommuners service gentemot företagare utvecklas och upplevs av företagarna. Syftet med Öppna jämförelser är att regioner och kommuner ska kunna använda underlaget för att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

160 företagare har svarat

Totalt har 160 företagare i Eslövs kommun valt att svara på SKR:s enkät. Det är 48 procent av dem som haft myndighetsärenden med kommunen, och som därför har bjudits in att lämna synpunkter. Det är samma nivå som det genomsnittliga svarsfrekvensen i landet.

Trenden över tid är att Eslöv i SKR:s ranking pendlar upp och ner cirka fyra placeringar. Eslöv har legat relativt stabilt sedan 2014, då den första mätningen gjordes.

Rejält kliv uppåt

Resultatet för Eslövs kommun 2023 visar en klar förbättring inom området Upphandling från 62 år 2022 till 70 år 2023.

– Vi har tagit ett rejält kliv och placerar oss på plats 23 av 100 deltagande kommuner i arbetet med upphandling. Vi har arbetat hårt för att förbättra vår dialog i samband med upphandlingsprocessen och har också utvecklat kommunens företagswebb för att öka tillgängligheten och skapa transparens. Vårt senaste tillskott är en e-tjänst där leverantörer kan boka möte med kommunens upphandlare, berättar Susanna Karlsson, inköps- och upphandlingschef i Eslövs kommun.

Fint betyg på bemötande

Övriga serviceområden som har mätts i Öppna jämförelser har fått spridda värden. Information, Tillgänglighet, Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet får alla ett index mellan 69 och 77 av 100 möjliga. Bemötande sticker ut som ett av de bästa resultaten.

Under myndighetsområdet Livsmedel ligger Eslöv på plats elva bland Skånes kommuner. Kommunen har ökat procentandelen Mycket nöjd från 65 procent till hela 77 procent, vilket drar upp nöjd-kund-index, NKI, till 80.

– Ett mycket bra resultat som visar högt NKI framför allt vad gäller bemötande och information, säger Marielle Ekwurtzel, chef för tillsynsenheten inom Miljö och Samhällsbyggnad.

Färre mycket nöjda

NKI för företagsärenden visar att myndighetsområdet Bygg har minskat andelen Mycket nöjd och istället ökat andelen enbart Nöjd. Det ger en lägre siffra total för 2023, 68 jämfört med 70 året innan.

Myndighetsområdet Miljö har större procentandel missnöjda, vilket gör att NKI sjunker från 72 till 65.

– Den 1 januari 2023 började en ny taxa gälla. Den skiljer sig ganska mycket från den förra taxan och är mer anpassad för att täcka den faktiska kostnaden för tillsyn och handläggning. Taxan är framtagen med hjälp av SKR:s mall för behovsstyrd taxa och har inneburit en avgiftshöjning, säger Marielle Ekwurtzel.

Bra underlag för utvecklingsarbetet

Underlaget från Öppna jämförelser ger kommunen en helhetsbild och analys att arbeta vidare med.

– Det ger oss möjlighet att analysera nuläget och fortsätta utveckla vårt arbete inom de områden som pekas ut. Det viktigaste är att navigera framåt tillsammans med näringslivet. Vårt fokus i år är just dialog med näringslivet för ett förbättrat företagsklimat och utveckling av hela Eslöv, säger näringslivschef Camilla Fahlström.

Läs mer om undersökningen på SKR:s webbplats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window