Tillsyn

Eslövs kommun (genom barn- och familjenämnden) är också den myndighet som löpande kontrollerar att verksamheten fortsatt lever upp till de krav som ställs, det vill säga gör tillsyn.

Förvaltningen Barn och Utbildning gör regelbundet tillsyn av fristående verksamheter. Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och regler som finns för verksamheten följs.

Om verksamheten inte följer de regler som gäller kan nämnden kräva att bristerna åtgärdas genom ett så kallat föreläggande. Det går inte att överklaga ett föreläggande. Ett föreläggande kan förenas med ett vite, som kan innebära att huvudmannen blir skyldig att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Det är nämnden som bestämmer hur stort vitet ska vara. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

När barn- och familjenämnden har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad som har gjorts för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.

Nya regler fr.o.m 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 skärptes kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola.

De skärpta kraven innebär att barn- och utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte barn- och utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

De nya reglerna innebär även att huvudmannen måste anmäla alla ändringar av ägare och ledning.

Läs mer om de nya reglerna på riksdagen.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window