Bygg- och anläggningsverksamhet

Här hittar du information om vad som gäller när du planerar att bygga, gräva och schakta.

När din byggverksamhet planerar ett projekt finns en rad saker som du måste känna till innan arbetet kan börja. Hur marken används, vad som byggs, renoveras eller rivs påverkar omgivningen både under själva byggprocessen men också en lång tid efter det.

Kontakta kommunens företagslots så hjälper vi dig med vilka regler som finns och vilka tillstånd som behövs. Nedan har vi listat ett antal regler och tillstånd du bör känna till.

Exempel på regler och tillstånd för bygg- och anläggningsföretag

Använda offentlig plats för byggverksamhet
Om du behöver använda offentlig plats för byggverksamhet behöver du först söka polistillstånd.

Mark- och gatuarbeten på offentlig mark
För att gräva, borra, dra ledningar och utföra andra markarbeten i offentlig mark i Eslövs kommun måste du ha både tillstånd och godkänd utbildning.

Ställa byggsäckar, containrar och fristående bodar på offentlig plats
Om du behöver placera en container, bod eller byggsäck på offentlig plats behöver du söka polistillstånd.

Ställa upp en mobilkran på offentlig plats
Om du ska ställa upp ett fristående motorredskap måste du söka polistillstånd.

Läs mer under regler och tillstånd

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Sätta upp eller förändra en skylt
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Läs mer om bygglov och anmälan.

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Buller
Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Kemikalier
Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön.

Miljölagstiftning och regler
Det mesta av Sveriges miljölagstiftning finns samlat i miljöbalken. Miljöbalken omfattar alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Förorenad mark
Innan du planerar att bygga på en fastighet eller göra någon annan förändring av marken bör du ta reda på vad marken använts till tidigare.

Läs mer om miljöregler.

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon
Enligt trafikförordningen måste du söka om dispens för transporter om ditt fordon är längre än 24 meter, tyngre än 60 ton och bredare än 2,6 meter. Ansökan görs till Eslövs kommun om transporten enbart ska ske inom kommunen. Annars görs ansökan till Trafikverket.

Länk till e-tjänst

Läs mer på Trafikverkets sida

Transport av farligt avfall

För varje tillståndspliktig transport av farligt avfall ska du som lämnar avfallet skapa ett transportdokument. Transportören eller det företag som tar emot farligt avfall kan ofta hjälpa till med att göra ett transportdokument. Det är viktigt att du som avsändare kontrollerar att den avfalls- och återvinningsanläggning som tar emot avfallet har tillstånd för det.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, transportör, hämtningsdatum, avfallsslag och avfallsmängd.

Transport av farligt gods
Det finns restriktioner för transporter av farligt gods. Denna typ av transporter får endast köras på vissa utvalda gator och vägar samt kortaste vägen till målet. Det finns också regler för var uppställning av fordon lastade med farligt gods får ske.

Läs mer och ansök om transportdispens.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window